Sabtu, 24 April 2010

AYAT-AYAT ALQUR'AN PILIHAN 1-10

AYAT-AYAT ALQUR'AN PILIHAN 29 - 54

AL ANKABUUT - Laba-laba

29 : 9 Perintah berbuat kebaikan terhadap ibu-bapaknya, tetapi jika keduanya memaksa menyekutukan jangan engkau mentaatinya
29 : 15 Kami utus Nuh kepada kaumnya dan tinggal di antara mereka selama 950 tahun; kemudian mereka disergap taufan
29 : 16 Tetapi kami selamatkan Nuh dan penumpang2 bahtera, dan Kami jadikan itu sebagai Tanda untuk segenap manusia
29 : 28 Kami anugerahkan kpd Ibrahim Ishak dan Ya’kub, Kami jadikan dalam keturunannya kenabian dan kitab
29 : 29 Luth kepada kaumnya: Kamu mengerjakan pekerjaan keji yang sebelum itu tidak ada seorang pun manusia di dunia
29 : 30 Apakah kamu mendatangi laki2 dan menyamun di jalan?
29 : 37 Kepada kaum Madyan Kami utus saudara mereka Syu’aib: Hai kaumku sembahlah Allah dan ingatlah pd Hari Akhir
29 : 38 Mereka mendustakannya, lalu mereka disergap gempa yg dahsyat, mereka jatuh bergelimpangan di dl rumah mereka
29 : 39 Kami binasakan ‘Ad dan Tsamud. Syaitan membuat indah bagi mereka amal mereka
29 : 40 Kami binasakan pula Karun, Firaun dan Haman. Musa telah datang kpd mereka dgn Tanda-tanda yang nyata
29 : 41 Maka tiap2 orang Kami tangkap karena dosanya. Kami kirimkan kepadanya taufan kerikil, ada yang disambar petir
29 : 42 Perumpamaan laba-laba membuat rumah; sesungguhnya selemah-lemahnya rumah ialah rumah laba-laba
29 : 46 Bacakanlah apa yang diwahyukan dalam Alqur-aan: Innash shalaata tanhaa ‘anil fahsyaa’i wal munkari (Juz XXI)
29 : 58 Kullu nafsin dzaa’iqatul mauti tsumma– Tiap2 yang berjiwa akan merasakan kematian, kemudian kpd Kami
29 : 61 Hewan-hewan tidak membawa bekal, Allah-lah yang memberi rezeki

AR RUUM - Bangsa Romawi

30 : 10 Apakah mereka tidak berjalan di bumi, mereka itu lebih unggul; datang kpd mereka rasul2 dan berbuat aniaya, akibatnya
30 : 12 Allah memulai penciptaan, Dia mengulanginya dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan
30 : 13/15 Pada hari ketika Saat itu tiba, akan putus-asalah orang2 berdosa. Mereka akan terpisah-pisah
30 : 19 Bagi-Nya segala puji di seluruh langit dan bumi dan bertasbihlah pada waktu Isya dan Zuhur
30 : 22 Az waajaal li taskuunuu ilaihaa wa ja’ala ba’inakum mawaddataaw wa rahmatan –
Dia menciptakan istri dari jenismu supaya kamu tenteram bersamanya; Dia menjadikan cinta kasih sayang di antara kamu
30 : 25 Dari antara Tanda2-Nya ialah kilat yang menimbulkan ketakutan dan harapan, air dari awan yang menghidupkan bumi
30 : 29 Kami rezekikan kepada kamu bersama orang2 yang dimiliki oleh tangan kananmu, dengan bagian yang sama
30 : 31 Hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus, turutilah fitrat Allah. Itulah agama yang benar
30 : 33 Orang2 yang memecah-belah agama mereka menjadi golongan, tiap2 golongan gembira dengan yang ada pada mereka
30 : 38 Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkannya
30 : 39 Berikanlah kpd kaum kerabat hak2-nya dan orang miskin, orang musafir
30 : 40 Apa yang kamu berikan untuk memperoleh riba supaya bertambah banyak hartanya, padahal tidak bertambah di sisi Allah
30 : 41 Dia Yang menciptakan kamu, kemudian memberi rezeki kepadamu, mematikan kamu dan menghidupkan kamu
30 : 42 Kerusakan telah meluas di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya dirasakan akibatnya
30 : 47 Dari Tanda-tanda-Nya Dia mengirimkan angin pembawa khabar suka, merasakan rahmat-Nya dan bahtera2 melaju
30 : 48 Kami telah mengutus rasul2 sebelummu kepada kaum mereka, Kami membalas orang2 yang berbuat dosa dan menolong
30 : 55 Allah menciptakan kamu dalam keadaan lemah, setelah kelemahan kemudian kekuatan, setelah kuat menjadi lemah dan tua
30 : 60 Allah memeterai kalbu orang2 yang tidak mau memahami
30 : 61 Bersabarlah, janji Allah itu benar dan janganlah engkau dibuat lemah oleh orang2 yang tidak mempunyai keyakinan

LUQMAAN

31 : 7 Di antara manusia ada yang membeli dengan hartanya ceritera2 kosong supaya menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu
31 : 8 Ketika dibacakan kepadanya Ayat2 Kami berpalinglah ia dengan sombong; berilah khabar tentang azab yang pedih
31 : 11 Dia menciptakan langit tanpa tiang dan menempatkan gunung2 dibumi supaya tidak bergoncang, menyebarkan binatang2
Kami menurunkan air dari awan dan Kami menimbulkan segala jenis tumbuh2an yang baik
31 : 13 Kami anugerahkan kpd Luqman kebijaksanaan, berkatalah ia: Bersyukurlah kpd Allah, untuk faedah dirinya sendiri
31 : 14 Luqman kpd anak2nya: Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah; syirik itu keaniayaan yg besar
31 : 15 Kami perintahkan supaya berbuat baik kpd ibu-bapaknya, ibunya telah mengandung dan menyapih susunya dl 2 tahun
31 : 16 Apabila keduanya memaksa engkau mempersekutukan Aku, maka jangan mentaati keduanya tetapi bergaullah baik2
31 : 18 Dirikanlah shalat dan suruh orang mengerjakan kebaikan dan cegah orang berbuat kemungkaran, bersabarlah atas apa
31 : 19 Jangan memalingkan pipimu dengan angkuh, jangan berjalan di bumi dengan sombong
31 : 20 Sederhanalah dan rendahkanlah suaramu; yang paling tidak menyenangkan adalah suara keledai
31 : 28 7 samudra dijadikan tinta, niscaya tidak akan ada habisnya kalimat Allah
31 : 30 Allah memasukkan malam ke dl siang dan siang ke dl malam; Dia menundukkan matahari dan bulan untuk terus beredar
31 : 32 Bahtera2 berlayar di lautan dengan nikmat Allah, supaya Dia memperlihatkan kepadamu Tanda-tanda-Nya
31 : 36 Allah di sisi-Nya pengetahuan ttg Hari Kiamat. Dia menurunkan hujan dan Dia mengetahui apa yg ada dl rahim2

AS SAJDAH - Sujud

32 : 6 Dia mengatur peraturan dari langit sampai bumi; yang akan naik kepada-Nya dlm 1 hari = 1000 tahun yg kamu hitung
32 : 13 Orang2 berdosa menyesal: Wahai Tuhan Kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami
32 : 17 Terpisah jauh lambung mereka dari tempat tidur, mereka menyeru kpd Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap
32 : 19 Apakah orang beriman sama seperti orang durhaka? Mereka tidak akan sama
32 : 24 Kami telah memberi Kitab kpd Musa, Kami telah menjadikannya petunjuk bagi Bani Israil
32 : 25 Kami jadikan di antara mereka imam2 yang memberi petunjuk atas perintah Kami
32 : 28 Kami mengalirkan air ke bumi yang tandus dan kami keluarkan tumbuh2an yang darinya binatang ternak makan
32 : 30 Pada hari kemenangan itu tidak ada manfaat iman mereka bagi orang2 yang ingkar

AL AHZAAB - Golongan-golongan

33 : 5 Tidak Allah jadikan 2 hati dalam dadanya; tidak jadikan istri2mu disebut ibu dan tidak juga anak angkatmu
33 : 6 Panggillah anak angkat dengan nama bapak mereka
33 : 22 Kamu dapati Rasulullah suri teladan yang sebaik2-nya bagi orang yang mengharap pertemuan dg Allah dan Hari Akhir
33 : 29 Wahai Nabi! Katakan kpd istri2mu: Jika kamu menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah aku berikan
33 : 30 Tetapi jika kamu menghendaki Allah dan Rasul-Nya dan rumah di akhirat, sesungguhnya Allah telah menyediakannya
33 : 32 Barangsiapa dari antara kamu taat kpd Allah dan Rasul-Nya dan beramal shaleh, Kami berikan ganjarannya 2 kali lipat
33 : 41 Muhammad bukanlah bapak seorang diantara anak laki2mu tetapi ia adalah Rasul dan wa khaataman nabiyyiin
33 : 54 Wahai orang2 beriman, jika diundang makan, jangan duduk ngobrol di rumah Nabi saw., setelah selesai makan
33 : 57 Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi saw. Hai orang2 Mukmin ucapkanlah shalawat untuknya
33 : 60 Katakanlah kpd istri2 engkau, anak2 pr engkau dan istri2 orang mukmin agar menarik ke bawah kain selubung mereka
33 : 71-72 Ya ayyuhal ladziina aamanut taqullaaha wa quuluu qaulan sadiida. Yushlih lakum a’maalukum
wa yaghfir lakum dzunuubakum wa may yuthi’illaahu wa rasuulahu fa qad faazaa fauzan ‘azhiima
33 : 73 Kami berikan amanat syariat kpd langit dan bumi dan gunung2, namun semuanya enggan menerimanya
33 : 74 Allah menghukum orang2 munafik, orang2 musyrik. Allah menerima taubat orang2 beriman, Allah Maha

SABA’ - Kaum Sabak

34 : 4 Berkata orang2 yang ingkar, Tidak akan datang Saat itu; katakanlah mengapa tidak? Demi Tuhan-ku pasti akan
34 : 6 Orang2 yang berusaha menggagalkan Tanda-tanda Kami, bagi mereka itulah ada azab dari siksaan yang sangat pedih
34 : 8 Berkata orang2 ingkar, kami tunjukkan kepadamu seorang laki2 yang akan memberitahukan bahwa kamu akan dihancurkan
34 : 10 Tidakkah mereka itu melihat di hadapan dan di belakang mereka. Jika Kami kehendaki, bumi ini tenggelam bersama mereka
34 : 11 Kami anugerahkan karunia kpd Daud: Hai gunung2 sanjunglah bersamanya, hai burung2. Kami jadikan besi lunak baginya
34 : 13 Kepada Sulaiman Kami tundukkan angin, perjalanan paginya, petangnya sama dengan sebulan perjalanan. Cairan tembaga
34 : 15 Kami takdirkan kematian Sulaiman yang tidak ditunjukkan kpd mereka, kecuali rayap bumi yang memakan tongkatnya
34 : 16 Bagi kaum Saba’ ada 2 Tanda besar di tanah air 2 kebun di kanan dan kiri. Makanlah rezeki dari Tuhan-mu dan bersyukur
34 : 17 Tetapi mereka berpaling, maka Kami kirimkan banjir dahsyat yang membinasakan. Kami tukarkan kedua kebun mereka
34 : 19 Kami berkati kota2 yang berdekatan dengan tempat penghentiannya. Berjalanlah malam dan siang dengan aman
34 : 20 Maka mereka berkata: Wamaazaqnaahum kulla mummazzaqin – Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya
34 : 32 Orang ingkar berkata: Kami sekali-kali tidak percaya pada Alqur-aan ini dan tidak pula pada yang sebelumnya
34 : 35 Tidak pernah Kami kirimkan pemberi peringatan ke suatu negeri, melainkan hartawan negeri itu berkata, kami mengingkari
34 : 36 Kami mempunyai lebih banyak harta dan anak dan tidaklah kami akan diazab
34 : 37 Katakanlah, Tuhan melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan; manusia tidak mengetahuinya
34 : 38 Bukan hartamu dan bukan pula anak2-mu yang akan mendekatkan derajat kamu kepada Kami, melainkan orang beriman dan
34 : 40 Tuhan melapangkan rezeki; apa yang kamu belanjakan tentulah Dia akan menggantikannya, wa huwa khairur raaziqiin
34 : 50 Kebenaran telah datang dan kebatilan tidak dapat memulai dan tidak pula dapat mengulangi
34 : 51 Sekiranya aku ini sesat, maka akibat kesesatanku hanyalah bagi diriku sendiri, dan jika aku mendapat petunjuk maka hal itu

FAATHIR - Pencipta

35 : 2 Segala punji kepunyaan Allah Yang menjadikan malaikat2 sebagai utusan2 yang bersayap 2, 3 dan 4
35 : 5 Dan jika mereka mendustakan engkau, sesungguhnya telah didustakan rasul2 Tuhan sebelum engkau
35 : 7 Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh
35 : 10 Allah Yang mengirimkan angin yang membumbungkan awan, kemudian Kami menggiringnya ke negeri yg sudah mati
35 : 12 Kami menjadikan kamu dari tanah, dari setetes nutfah, kemudian menjadikannya ber-jodoh2. Tiada wanita hamil dan
Wanita melahirkan anak melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Tidak dipanjangkan dan tidak dikurangkan umurnya
35 : 13 Tidaklah sama dua lautan, yang satu enak – tawar, nyaman untuk diminum dan yang satunya lagi asin dan pahit.
Namun dari laut itu masing2 kamu makan daging segar, dan mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai
35 : 14 Dia memasukkan malam ke dalam siang siang ke dalam malam, Dia menundukkan matahari dan bulan masing2 tempuhan
35 : 17 Jika Dia menghendaki, Dia dapat membinasakan kamu dan mendatangkan mahluk yang baru
35 : 19 Wa laa taziru waaziratuw wizra ukhraa Tiada jiwa dapat memkul beban orang lain. 39:8, 53:39
35 : 24 In anta illaa nadziir – Engkau tidak lain melainkan seorang pemberi peringatan
35 : 25 Wa im min ummatin illaa khalaa fiihaa nadziir - Tiada suatu kaum melainkan telah diutus kepada mereka seorang Rasul
35 : 28 Allah menurunkan air dari awan dan Kami mengeluarkan dengan air itu buah2-an yang beraneka warnanya
35 : 29 Hamba-Nya yang takut kpd Allah hanyalah ‘ulamaa, orang berilmu – innamaa yakhsyallaaha min ‘ibaadihil ‘ulamaa-u
35 : 30 Yang membaca Kitab Allah, mendirikan shalat membelanjakan sebagian rezeki dengan sembunyi2 dan terang2-an
35 : 34 Ganjarannya kebun2 abadi di dalamnya mereka dihiasi dengan gelang2 emas dan mutiara, dan pakaian sutera
35 : 40 Dia-lah Dzat Yang telah menjadikan kamu Khalifah-khalifah di bumi. Barangsiapa yang ingkar, ia sendiri menanggung
akibat keingkarannya. Tidak menambah orang2 itu keingkarannya di sisi Tuhan mereka melainkan kemurkaan
35 : 43 Mereka bersumpah dgn nama Allah sekuat-kuat persumpahan mereka, tatkala datang seorang Pemberi ingat, ada kebencian
35 : 45 Apakah mereka tidak pernah berjalan di muka bumi, dan melihat betapa buruknya kesudahan orang2 sebelum mereka?
Padahal mereka itu lebih hebat dalam kekuatannya.
YAA SIIN - Hai Manusia

36 : 2 Hai manusia sempurna
36 : 21 Datanglah dari bagian terjauh kota itu seorang laki2 berlari-lari: Hai kaumku ikutilah para rasul itu
36 : 31 Tidak pernah datang kepada mereka seorang rasul, melainkan mereka senantiasa mencemoohkannya
36 : 35 Kami jadikan di dalamnya kebun2 kurma dan anggur, dan Kami pancarkan di dalamnya mata2 air
36 : 37 Maha Suci Dzat yang menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodoh dari apa yang tumbuh di bumi dan
36 : 39 Wasy syamsu tajrii li mustaqarril laaha dzaalika taqdiirul ‘aziizil ‘aliim – Matahari terus beredar
36 : 41 Matahari tidak kuasa menyusul bulan dan tidak pula malam mendahului siang
36 : 58 Bagi mereka di dalamnya tersedia buah2-an; mereka akan diberi apa pun yang mereka minta
36 : 59 Salaamun qaulanm mirr rabbir rahiim – Salam sbg ucapan Selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang
36 : 69 Barangsiapa dipanjangkan umurnya tentulah Kami membuatnya kembali dalam kelemahan
36 : 83 Innamaa amruhuu idzaa araada syai-an any yaquula lahuu kun fa yakuun – Jadilah, maka jadilah itu

ASH SHAAFFAAT - Yang ber-Saf-saf

37 : 6 Tuhan seluruh langit dan bumi dan segala di antara keduanya dan Tuhan tempat2 yang darinya cahaya memancar
37 : 7 Telah Kami hiasi langit yang terendah dengan hiasan bintang2
37 : 8 Telah memeliharanya dari segala syaitan durhaka
37 : 12 Merekalah yang telah Kami ciptakan dari tanah liat lengket
37 : 13-16 Engkau merasa heran, sedangkan mereka ber-olok2, apabila mereka diperingatkan, mereka tidak mengindahkan,
Apabila mereka melihat suatu Tanda mereka memperolok-oloknya. Mereka berkata: ini tidak lain sihir yang nyata
37 : 21-22 Mereka akan berkata: Hai celakalah kami! Inilah Hari Pembalasan. Allah: Inilah Hari Keputusan, yg kamu dustakan
37 : 41-47 Hamba2 Allah yang terpilih. Akan memperoleh rezeki yg telah ditentukan. Buah2-an dan mereka akan dimuliakan.
Dlm kebun2 penuh nikmat, duduk di atas singgasana ber-hadap2-an, cawan2 mata air mengalir, putih bersih dan lezat
37 : 63 Apakah ini sebagai jamuan yang baik, atau pohon zaqqum (pohon keingkaran, pohon jahat)
37 : 65 Pohon itu tumbuh di dasar neraka (makan pohon ini menjerumuskan manusia ke dasar neraka)
37 : 74 Lihatlah bagaimana akibat orang2 yang telah diberi peringatan
37 : 75 Illaa ‘ibaadallaahi mukhlashiin – kecuali hamba2 Allah yang terpilih
37 : 76 Nuh berseru kepada Kami; maka betapa baiknya Kami selaku Pengabul doa
37 : 77 Kami menyelamatkannya dan keluarganya dari bencana yang besar
37 : 79-80 Kami tinggalkan nama baik atasnya pada generasi seterusnya – Salaamun ‘alaa nuuhin
37 : 83 Kami tenggelamkan yang lainnya
37 : 84 Ibrahim adalah dari golongannya
37 : 92-93 Ia pergi diam2 kpd berhala2 dan berkata: Apakah kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak bicara?
37 : 94 Diam2 ia memukul berhala2 ini dengan tangan kanannya
37 : 98 Orang2 berkata: Buatlah untuk dia bangunan dan lemparkanlah dia ke dalam api
37 :101-2 Ia berdoa, anugerahkanlah anak2 yang shaleh. Khabar suka tentang seorang anak laki2 yang lembut hatinya (Ismail)
37 :103 Ketika anak itu telah dapat berlari-lari berkatalah ia: Hai anakku aku bermimpi menyembelih kamu. Kerjakanlah!
37 :106-110 Engkau telah menyempurnakan mimpi itu – Salaamun ‘alaa ibraahiim
37 :113 Kami telah memberi khabar suka kepadanya tentang Ishak, seorang nabi yang shaleh
37 :115 Kami telah memberi anugerah kepada Musa dan Harun. Kami menyelamatkan dan menolong mereka dari bencana besar
37 :118 Kami memberikan kpd mereka berdua Kitab yang membuat jelas dan petunjuk pada jalan yang lurus
37 :120 Kami meninggalkan nama baik bagi mereka berdua di antara umat2 yang akan datang
37 :121 Salaamun ‘alaa muusaa wa haaruun
37 :124 Sesungguhnya Ilyas adalah seorang dari para rasul
37 :128 Mereka, kaumnya mendustakannya, karena itu pasti mereka diseret ke neraka – Sallamun ‘alaa ilyaasiin
37 :134 Luth adalah seorang dari para rasul
37 :135 Kami menyelamatkan dia dan seluruh keluarganya, kecuali seorang wanitua tua.
37 :137 Kami binasakan orang2 yang lainnya. Kamu melewati mereka pada pagi hari dan pada malam hari
37 :140 Yunus adalah seorang dari rasul2
37 :142 Ketika lari ke kapal penuh muatan, ia ikut diundi. Yunus a.s. dilempar ke laut dan dimakan seekor ikan (21:88)
37 :146 Kami melemparkannya ke tanah kosong, sedang ia dalam keadaan sakit. Kami utus dia kpd 100.000 orang lebih
37 :182 Wa salaamun ‘alal mursaliin – Walhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin

SHAAD -

38 : 2 Allah Maha Benar Yang menurunkan Alqur-aan penuh nasihat
38 : 3 Tetapi orang2 yang ingkar berada dalam kesombongan dan permusuhan
38 : 4 Betapa banyaknya kaum sebelum mereka telah Kami binasakan! Lalu mereka berteriak minta pertolongan
38 : 5 Mereka merasa heran bahwa datang kpd mereka seorang pemberi ingat dari antara mereka. Orang kafir berkata:
38 : 13 Telah mendustakan (rasul) sebelum mereka; Kaum Nuh, suku ‘Ad dan Fir’aun yang mempunyai kekuatan besar
38 : 14 Suku Tsamud, kaum Luth dan penghuni Hutan (Aikah), golongan yang berserikat
38 : 15 Semua mereka itu tidak lain mendustakan rasul-rasul, maka pasti azab-Ku menimpa mereka; yang datang dg tiba2
38 : 18 Hamba kami Daud mempunyai kekuatan besar; Kami tundukkan gunung2, burung2, yang memuji siang dan petang
38 : 23 Datang kpd Daud menyelinap 2 orang, pura2 bersengketa, yang satu punya 99 kambing betina dan satu lagi seekor
38 : 27 Hai Daud, Kami jadikan engkau Khalifah di bumi, hakimilah manusia dg adil dan jangan mengikut hawa nafsu
38 : 30 Inilah Kitab (Alqur-aan) Kami turunkan kpd engkau penuh dgn keberkatan supaya mereka merenungkan ayat2-Nya
38 : 31 Kepada Daud Kami anugerahkan Sulaiman, hamba yang baik; dihadapkan kepadanya waktu petang hari kuda2 yg terbaik
38 : 33 Aku (Sulaiman) mencintai barang2 yang indah, sebab ingat kpd Tuhan-ku (kuda2 dipakai berperang di jalan Allah)
38 : 36 Rabbigh fir lii wa habli mulkal laa yambaghii - 2 putra Sulaiman, Rehoboam org tak berharga, Jeroboam pemberontak
38 : 38 Kami tundukkan kepadanya angin dan syaitan2, ahli bangunan dan penyelam2 serta orang2 yang terikat belenggu
38 : 42 Hamba Kami Ayyub, menyeru kepada Tuhan-nya: Syaitan telah menyusahkanku dgn kesusahan dan azab (sakit kulit)!
38 : 43 Pukullah dengan kakimu tunggangannu, di sini ada tempat air mandi sejuk dan air minum. Pukullah dgn ranting kering
38 : 46 Hamba2 Kami, Ibrahim, Ishak dan Ayyub yang mempunyai kekuatan dan pandangan jauh, dipilih untuk tujuan khusus
38 : 49 Ingatlah kpd Ismail, Al-Yasa (pengikut/penerus Ilyas, 938- 828 SM) dan Dzu’l-Kifli (Yehezkiel)
38 : 50 Sebaik-baiknya bagi orang2 muttaqi: Kebun2 yg kekal, bantal2, banyak buah2an dan minuman, wanita2. Inilah rezeki
38 : 66 Katakanlah, Aku hanyalah seorang pemberi peringatan; tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, Maha Tunggal
38 : 72 Tuhan-mu berkata kpd malaikat: Aku menciptakan manusia dari tanah liat, Aku tiupkan wahyu-Ku, hendaklah kamu
bersungkur kpdnya dgn bersujud. Maka malaikat taat semuanya, kecuali iblis, ia sombong dan termasuk orang kafir
38 : 83 Demi kemuliaan Engkau, niscaya aku sesatkan semuanya, kecuali hamba2 Engkau yang terpilih - mukhlashiin
38 : 88 Tidaklah Alqur-aan itu melainkan suatu peringatan untuk semesta alam – In huwa illaa dzikrul lil’aalamiin


AZ ZUMAR - Rombongan

39 : 7 Dia telah menciptakan kamu dari satu jiwa, kemudian Dia menjadikan darinya jodohnya (4:2, 6:144-145))
Dia menurunkan bagimu binatang ternak 8 jodoh. Dia menciptakan kamu dalam perutmu melalui tiga kegelapan
39 : 10 Yang mengambil nasihat hanya orang2 berakal. Bumi Allah itu cukup luas. Dicukupkan ganjaran tanpa perhitungan
39 : 21 Orang2 bertakwa ada rumah2 bertingkat, di atasnya ada kamar2 yang kukuh, mengalir sungai2. Inilah janji teguh Allah
39 : 24 Petunjuk Allah, dengannya Dia memberi petunjuk kpd siapa yang dikehendaki. Barangsiapa disesatkan Allah, tiada
39 : 30 Misal seorang laki2 (musyrik) itu dimiliki oleh beberapa majikan, orang beriman hanya dimiliki oleh seorang majikan
39 : 33 Mengadakan dusta terhadap Allah = mendustakan kebenaran.
39 : 37 A laisal laahu bikaafin abdahu – Apakah Allah tidak cukup bagi hamba-Nya?
39 : 38 Barangsiapa Allah memberi petunjuk tiada seorang pun dapat menyesatkannya
39 : 43 Allah mengambil ruh manusia ketika matinya dan yang tidak mati di waktu tidurnya, Dia menahan ruhnya
39 : 48 Sekiranya orang2 aniaya itu memiliki seluruh bumi ditambah sebanyak itu, mereka akan berusaha menebus diri dari azab
39 : 50 Apabila kemudaratan menimpa manusia ia berseru kpd Kami, jika diberi nikmat ia berkata, itu karena ilmuku
39 : 53 Apakah mereka tidak mengetahui: Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan menyempitkan?
39 : 59 Sekiranya bagiku ada kesempatan kembali ke dunia, niscaya aku akan berada di antara orang2 mukhsiniin
39 : 61 Pada Hari Kiamat orang2 yang berdusta thd Allah, muka mereka menjadi hitam; Jahannam tempat tinggal orang sombong
39 : 67 Beribadahlah kepada Allah dan jadilah engkau di antara orang2 yang bersyukur – minasy syaakiriin
39 : 70 Bumi akan bersinar dengan nur Tuhan-nya, Kitab itu akan diletakkan terbuka, didatangkan nabi2 dan saksi2
39 : 72 Penjaga2 Jahannam akan berkata kpd org2 yang ingkar: Bukankah telah datang rasul2 dari antara kamu sendiri?
39 : 74 Digiringlah rombongan orang2 yg bertakwa kepada Tuhan mereka, dibukakan pintu: Salaamun ‘alaikum thibtum
Selamat sejahtera atas kamu! Kamu sampai dalam keadaan baik2. masuklah kamu ke dalamnya untuk selama-lamanya

AL MU’MIN - Orang Mukmin (Ghafir)

40 : 3-4 Kitab dari Allah, Yang Maha Kuasa, Maha perkasa, Maha Mengetahui. Pengampun dosa dan Penerima taubat, keras thd
40 : 6 Telah mendustakan sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan sesudah mereka. Mereka menolak kebenaran, Aku tangkap
40 : 9 Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga2 abadi yang telah engkau janjikan kepada mereka.
Begitu pun orang2 yang berbuat baik dari bapak2 mereka, istri2 mereka dan keturunan2 mereka
40 : 10 Dan lindungilah mereka dari segala keburukan – Wa qihimus sayyi-aati
40 : 12 Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali; kami mengakui dosa2 kami
40 : !4 Dia Yang memperlihatkan Tanda2, menurunkan bagi kamu rezeki; tidak ada yang memperoleh nasihat kecuali yg tunduk
40 : 16 Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang Empunya Arasy –Dzu’l Arasy- Dia menurunkan kalam dengan perintah-Nya
40 : 19 Peringatkan hari yang kian mendekat dg cepatnya, ketika hati akan sampai ke tenggorokan tidak ada sahabat dan syafaat
40 : 22 Bepergianlah di bumi lihat kesudahan orang2 sebelum mereka, yg lebih hebat. Allah membinasakan karena dosa2-nya
40 : 24 Kami kirimkan Musa dengan Tanda2 Kami dan dalil yang nyata kpd Fir’aun, Haman dan Karun. Ini tukang sihir katanya
40 : 31 Orang beriman: Hai kaumku aku takut atas hari kebinasaan bangsa2 spt terjadi pd kaum Nuh, ‘Ad, Tsamud dan orang2
40 : 35 Telah datang kpd-mu Yusuf sebelum ini dg bukti2 yg nyata, tetapi kamu selalu dalam keraguan atas apa yang dibawanya.
Tatkala ia sudah mati mereka berkata: Allah sekali-kali tidak akan mengutus seorang rasul sesudah dia (Yusuf)
40 : 37 Fir’aun: Hai Haman dirikanlah bagiku bangunan tinggi supaya aku dapat naik untuk dapat memandang Tuhan Musa
40 : 39 Orang2 beriman: Hai kaumku ikutilah aku, akan kutunjukkan kamu jalan yang benar
40 : 40 Hai kaumku sesungguhnya kehidupan ini hanya kesenangan sementara; kehidupan akhirat itu tempat tinggal yg kekal
40 : 41 Barangsiapa berbuat keburukan akan dibalas semisal; yang berbuat amal shaleh dan beriman akan masuk syurga (6:164)
40 : 42 Hai kaumku, betapa anehnya keadaanku, aku mengajak kamu pada keselamatan dan kamu mengajak aku kepada Api
40 : 50 Berkata yang ada dalam Api kpd penjaga Jahannam: Mohonkanlah kpd Tuhan-mu, supaya berkenan meringankan azab
40 : 51 Berkata penjaga: Bukankah telah datang kepadamu rasul2-mu dgn Tanda2 nyata. Doa orang2 kafir itu sia2 belaka.
40 : 52 Kami akan menolong para rasul Kami dan orang2 beriman dl kehidupan dunia dan pada hari ketika saksi2 berdiri
40 : 53 Pada hari itu tidak akan ada manfaat bagi orang2 aniaya alasan mereka, bagi mereka ada laknat dan tempat tinggal buruk
40 : 54 Kami memberi kpd Musa petunjuk dan Kami mewariskan kpd Bani Israil Kitab Taurat
40 : 56 Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mitalah ampunan –wastaghfir lidzanbika –
40 : 58 Penciptaan seluruh langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui
40 : 59 Tidaklah sama orang buta dgn orang melihat, tidak pula orang2 beriman dan beramal shaleh sama dg orang buruk
40 : 62 Allah menjadikan bagi kamu malam supaya kamu beristirahat dan siang untuk melihat
40 : 68 Dia-lah Yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian air mani, segumpal darah, mengeluarkan seorang anak, dewasa
menjadi tua dan sebagian dari antaramu ada yang diwafatkan sebelum itu
40 : 69 Dia-lah Yang menghidupkan dan mematikan kamu dan apabila Dia memutuskan sesuatu Dia berfirman: Kun fa yakuun!
40 : 76 Disebabkan kamu dahulu bersukaria di bumi tanpa hak, berlaku sombong, masukilah pintu2 Jahannam, tinggal lama di sana
40 : 83 Bepergianlah di bumi, bagaimana kesudahan orang2 yang lebih hebat kekuatannya, tidaklah guna apa yg mereka usahakan
40 : 84 Ketika datang kpd mereka rasul2 dgn Tanda2 yang nyata, mereka bersenang hati dgn ilmu mereka yang akan mengepungnya
40 : 86 Tidaklah bermanfaat bagi mereka iman mereka ketika mereka melihat azab Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlalu

FUSHSHILAT / HA MIM AS-SAJDAH - Dijelaskan

41 : 4 Sebuah Kitab yang telah dijelaskan Ayat-ayat-nya yang dibaca berulang-ulang dl bahasa Arab bagi kaum yang mengerti
41 : 6 Mereka berkata, hati kami ada dalam tutupan, dalam telinga kami ada sumbatan, antara kami dan engkau ada pembatas
41 : 10 Apakah kamu ingkar kepada Dzat Yang menciptakan bumi dl 2 hari (Totalnya dalam 6 masa, 50:39)
41 : 11 Dia menjadikan gunung2 dan memberkati dalamnya, Dia menentukan kadar2 makanan dalam 4 hari, sama rata bagi semua
41 : 12 Datanglah kamu berdua dengan rela ataupun terpaksa
41 : 13 Dia menciptakan 7 langit dalam 2 hari dan mewahyukan tugasnya pada tiap langit. Kami menghiasi langit bawah dg lampu2
41 : 15 Ketika datang kpd mereka rasul2 dari depan mereka dan mengatakan: Janganlah kamu menyembah selain Allah
41 : 16-7 Kaum ‘Ad berlaku sombong di bumi tanpa hak, maka kami kirimkan kpd mereka angin sangat kencang dl beberapa hari
41 : 18 Kaum Tsamud Kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan. Maka malapetakan azab menimpa mereka
41 : 19 Kami selamatkan orang2 beriman dan yang bertakwa
41 : 21 Telinga, mata dan kulit menjadi saksi mengenai apa yang mereka telah kerjakan ( 16:79, 17:37, 23:79),
41 : 25 Orang-orang ingkar bahkan tidak diizinkan mendekati pintu ‘atabah ‘Arasy
41 : 27 Orang-orang ingkar berbuat gaduh ketika Alqur-aan dibacakan: Jangan kamu mendengarkan Aqur-aan ini
41 : 31 Khabar suka tentang surga bagi yang berkata: Tuhan kami Allah. Kemudian istiqamah; turun kpd mereka malaikat2
41 : 32-3 Kami adalah teman2-mu di dunia dan akhirat; di dalamnya ada apa yang kamu ingini dan yang kamu minta
Sebagai hidangan dari Tuhan Yang Maha Pengampun Maha Penyayang
41 : 40 Dari antara Tanda-Nya ialah bumi yang gersang, apabila Kami menurunkan air atasnya, ia bergerak dan berkembang
41 : 47 Yang beramal shaleh manfaatnya untuk dirinya sendiri, yang berbuat keburukan azabnya akan menimpa atas dirinya
41 : 50 Manusia itu tidak jemu2nya mendoa untuk kebaikan, tetapi jika keburukan menyentuhnya maka ia berputus asa
41 : 51 Jika Kami membuat dia merasakan rahmat sesudah kemalangan, tentu ia akan berkata: Ini memang hak bagiku
41 : 52 Apabila Kami memberi nikmat kpd manusia (makmur), ia berpaling menjauhkan diri (congkak dan sombong);
Tetapi apabila malapetaka menimpanya (susah dan melarat), tiba2 ia mulai berdoa panjang2.
41 : 55 Camkanlah, sesungguhnya mereka itu ada dalam keragu-raguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka

ASY SYUURAA - Musyawarah

42 : 12 Dia Pencipta seluruh langit dan bumi, Dia menjadikan jodoh2; binatang ternak pun ber-pasang2an, mengembang-biakkan
42 : 13 Kepunyaan-Nya kunci2 seluruh langit dan bumi, Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan menyempit
42 : 14 Dia telah menetapkan agama yang diwasiyatkan-Nya kepada Nuh, dan yang telah Kami wahyukan kepada engkau
(Al-Islam, Agama Alqur-aan) dan yang telah Kami wasiyatkan kpd Ibrahim, Musa dan Islam: Tegakkanlah agama
42 : 20 Allah Maha Lembut thd hamba2-Nya, Dia memberi rezeki kpd siapa yang Dia kehendaki, Dia Maha Kuat Maha Perkasa
42 : 30 Penciptaan langit dan bumi dan hewan2 yang disebarkan. Dia berkuasa menghimpunkan mereka apabila Dia kehendaki
Dropas pengunjung angkasa luar pernah datang ke bumi 12.000 tahun yang lalu
42 : 37 Allah adalah lebih baik bagi mereka yang beriman dan bertawakal
42 : 38 Yang menjauhi dosa2 besar dan kekejian2 dan apabila mereka marah, mereka memaafkan
42 : 42 Barangsiapa membela diri sesudah dianiaya, maka mereka itulah tidak ada keberatan atas mereka
42 : 52 Allah berbicara kepada manusia dengan wahyu, atau dari belakang tabir atau mengirimkan seorang utusan

AZ ZUKHRUF - Perhiasan

43 : 4 Kami menjadikan Kitab ini sebagai Alqur-aan dalam bahasa Arab supaya kamu memahami
43 : 8 Tidak pernah datang kepada mereka seorang nabi melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya
43 : 12 Dia Yang menurunkan Air dari awan dengan kadar tertentu, yang dengan itu Kami menghidupkan negeri yg mati
43 : 13 Dia Yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan; menjadikan bagimu kapal dan ternak untuk ditunggangi
43 : 14-5 Kemudian kamu mengingat Tuhan-mu dan berkata: Subhaanal ladzii sakhkhara lanaa haadzaa wa makunnaa
lahuu muqriniin. Wa inna illaa rabbinaa la munqalibuun
43 : 20 Mereka (orang2 ingkar) menjadikan malaikat2 yang adalah hamba2 Allah Yang Maha Pemurah sebagai perempuan2
43 : 24 Kami tidak pernah mengirim seorang pemberi ingat melainkan berkata orang2 kaya: Sesungguhnya bapak2 kami
43 : 32 Mereka berkata: Mengapa Alqur-aan ini tidak diturunkan kpd seseorang besar dari kedua kota (Mekkah dan Tha’if)
43 : 36 Perak dan emas hanyalah perbekalan sementara dunia. Kesenangan akhirat di sisi Tuhan adalah utk org bertakwa
43 : 37 Kami mengirimkan Musa dgn Tanda2 Kami kpd Fir’aun dan para pembesarnya: Aku seorang rasul semesta alam
43 : 38 Tiba2 mereka menertawakannya; Kami tidak memperlihatkan kpd mereka tetapi Tanda yang lebih besar, azab
43 : 52 Fir’aun mengumumkan kpd kaumnya: Bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan sungai2 mengalir di bawahku?
43 : 54 Mengapa tidak diberikan kepadanya gelang2 emas atau datang bersamanya malaikat2?
43 : 56 Maka, ketika mereka membuat Kami murka, Kami menuntut balas dan Kami menenggelamkan mereka semua
43 : 57 Kami jadikan mereka kisah yang lalu dan misal bagi yang akan datang
43 : 58 Apabila dijelaskan Ibnu Maryam sebagai misal, tiba2 kaum engkau meneriakkan suara protes terhadapnya
43 : 70-4 Kepada orang2 beriman dan selalu menyerahkan diri, masuklah kamu ke dalam surga bersama istri-istrimu
Kamu akan dibuat gembira, dihidangkan piring2 emas dan piala2, di dalamnya terdapat segala yang diinginkan oleh
jiwa dan mata akan merasakan nikmat; banyak buah2an yang darinya kamu makan
43 : 86 Maha Beberkatlah Dia Yang kepunyaan-Nya kerajaan seluruh langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya.
Pada Dia semata ada ilmu mengenai “Saat” itu, dan kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan

AD DUKHAAAN - Asap

44 : 3-4 Demi Kitab yang menjelaskan, Kami menurunkannya dalam suatu malam yang diberkati
44 : 11 Tunggulah Hari itu ketika langit membawa asap – dukhaan, kelaparan 6 tahun di Mekkah dan Perang Dunia I dan II
44 : 14-5 Datang seorang rasul yang menjelaskan, mereka berpaling: Ia orang gila
44 : 16-7 Kami menjauhkan azab untuk sementara; sampai pada Hari ketika Kami akan mencengkeramnya dgn cengkeraman
44 : 38 Apakah mereka lebih baik ataukah kaum Tubba (julukan raja2 Himyar di Yaman) Kami telah membinasakan mereka
44 : 44-7 Pohon Zaqqum itu makanan yang banyak berdosa, seperti cairan tembaga mendidih dl perut mereka, seperti air panas
44 : 52-7 Orang muttaqi akan tinggal di tempat yang aman, berpakaian sutra halus dan brokat yang tebal, pasangan2 bidadari
Memesan segala macam buah2an dan tidak akan mengalami kematian, kecuali kematian pertama

AL JAATSIYAH - Yang Berlutut

45 : 6 Pergantian malam dan siang, dan yang diturunkan Allah dari awan sebagai rezeki; Dia menghidupkan bumi setelah matinya
45 : 17 Kami memberikan kpd Bani Israil Alkitab, kekuasaan dan kenabian. Kami rezekikan kpd mereka barang2 yang baik
45 : 21 Alqur-aan adalah dalil2 yang diterima akal bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yakin
48 : 29 Tiap2 umat akan bertekuk lutut, akan dipanggil kpd Kitab-Nya. Pada hari itu kamu akan dibalas atas apa yang
48 : 32 Tidakkah Tanda-tanda-Ku telah dibacakan kepadamu? Namun kamu sombong; kamu adalah kaum yang berdosa
48 :33 Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan tentang Saat itu tidak ada keraguan di dalamnya
48 : 35 Pada hari ini Kami akan melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan akan pertemuan pada hari-mu ini

AL AHQAAF - Bukit-bukit Pasir

46 : 4 Kami ciptakan langit dan bumi dan yang ada di antaranya dengan benar dan untuk masa tertentu
46 : 6 Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah; yang diseru tidak dapat mengabulkannya sp Kiamat
46 : 13 Sebelum ini telah ada Kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Inilah Kitab dl bahasa Arab yang membenarkan nubuatan2
46 : 16 Kami perintahkan manusia supaya berbuat baik thd orang tuanya. Ibunya mengandung dan melahirkannya dg susah payah
30 bulan masa mengandung dan menyusui; 40 thn menjadi dewasa
46 : 18 Orang yang mengatakan Uff / Cis! kepada kedua ortu, kamu mengancamku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal
46 : 22 Saudara ‘Ad memperingatkan kaumnya di sebelah bukit2 pasir; telah berlalu pemberi ingat sebelum dia. Azab hari yg besar!
46 : 25-6 Ketika mereka melihat azab awan ke lembah2 mereka, berkata mereka: Inilah awan yang akan meberi hujan kpd kami
Tidak, itulah yang kamu minta untuk disegerakan; angin azab yang pedih. Pada waktu subuh tiada sesuatu yang kelihatan
46 : 27 Kami memberi kpd mereka pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi tidak bermanfaat bagi mereka pendengaran (23:79)
46 : 28 Sesungguhnya Kami membinasakan kota-kota di sekitarmu, Kami telah menjelaskan Tanda-tanda supaya mereka bertaubat
46 : 30 Kami hadapkan engkau kepada segolongan jin (org2 Yahudi) yang ingin mendengarkan Alqur-aan

MUHAMMAD - Nabi Muhammad s.a.w.

47 : 4 Orang2 yang ingkar mengikuti yang batil, orang2 beriman mengikuti kebenaran Tuhan mereka
47 : 5 Apabila kamu bertemu dengan orang2 yang ingkar pukullah leher2 mereka sampai kamu mengalahkan mereka
47 : 13 Orang2 beriman dan beramal shaleh ada dalam kebun2. Orang kufur hidup untuk makan seperti binatang ternak
47 : 16 Air segar, susu, anggur dan madu minuman lezat di syurga dengan segala macam buah-buahan dan pengampunan
47 : 31 Kami dapat memperlihatkan muka mereka kpd engkau dan engkau pasti mengenal dari tanda muka dan nada ucapannya
47 : 39 Kamu dipanggil untuk membelanjakan di jalan Allah, tetapi ada yang bakhil. Allah Maha Kaya dan kamulah fakir

AL FAT-H - Kemenangan

48 : 6 Dia akan memasukkan orang2 mukmin ke dalam syurga, di bawahnya ada air mengalir dan mereka akan kekal di dalamnya.
Dia akan menghapus keburukan2 mereka
48 : 11 Orang2 yang bai’at di tangan engkau, mereka bai’at kpd Allah. Tangan Allah ada di atas tangan mereka
48 : 19 Allah ridha thd orang2 mukmin ketika mereka bai’at kpd engkau di bawah pohon itu; Dia menurunkan ketenteraman
48 : 20-1 Dia mengganjar dgn kemenangan yang dekat dan harta rampasan ghaanima yang banyak
48 : 29 Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar supaya Dia memenangkannya (61:10)
48 : 30 Rasul Allah dan orang2 besertanya sangat keras thd orang-orang kafir dan kasih sayang di antara mereka

AL HUJURAAT - Bilik-bilik

49 : 2-3 Hai orang2 beriman, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasul-Nya, tetapi bertakwalah
Janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi, janganlah kamu membuat amal2-mu sia2
49 : 10 Jika ada 2 golongan mukmin berperang, damaikanlah keduanya; jika salah satunya menyerang, perangilah pihak penyerang
sehingga ia kembali kpd perintah Allah. Liga Bangsa-bangsa; secara bersama-sama memerangi pihak yang menyerang
49 : 13 Hindarilah banyak prasangka dan cemoohan, karena sebagian prasangka itu adalah dosa
49 : 14 Kami menciptakan kamu dari laki2 dan pr, ber-bangsa2 dan ber-suku2 supaya kamu dapat saling mengenal.
Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu (Haji Wa’da)
49 : 18 Janganlah merasa berhutang budi kepadaku karena ke-Islamanmu, Allah-lah yang berbuat baik kepadamu dgn petunjuk-Nya

Q A A F - Yang Maha Kuasa

50 : 7-8 Kami menghias Langit di atasmu tanpa lubang2, Kami bentangkan bumi dgn gunung2 dan menumbuhkan pasangan2 indah
50 : 10-1 Kami menurunkan awan air yang berbarkat, menumbuhkan kebun2 dan biji2-an yang diketam, pohon2 kurma ber-tandan2
50 : 13-5 Telah mendustakan kaum Nuh, penghuni2 Sumur, kaum ‘Ad, Firaun, saudara2 Luth, penghuni2 Rimba dan kaum Tubba
50 : 18 Dua malaikat pencatat amal manusia: Sya’iq (disebelah kiri, pek buruk), Syahid (sebelah kanan untuk perbuatan baiknya)
50 : 31 Apakah engkau sudah penuh? Jahannam menjawab: “Apakah masih ada tambahan lagi?”
50 : 34-6 Yang takut kpd Tuhan Maha Pemurah dalam menyendiri datang dgn hati tunduk, masuklah dengan damai, inilah Hari kekal.
Tersedia apa yg mereka inginkan dan di sisi Kami ada tambahannya lagi.
50 : 37 Berapa banyak Kami binasakan generasi2 sebelum mereka yang lebih kuat walau mereka membuat lubang2 perlindungan
50 : 38 Lahuu qalbun – Ada nasihat bagi yang mempunyai hati atau yang memasang telinga utk mendengar; dia adalah saksi
50 : 39 Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dalam 6 masa – 41:10-13, 57:6
50 : 42-3 Dengarlah hari ketika seorang penyeru memanggil dari tempat yang dekat. Teriakan azab dengan benar, itulah hari keluar
Junadil munaadi
50 : 46 Engkau bukanlah pemaksa atas mereka. Nasihatilah dengan Alqur-aan siapa yang takut kpd janji azab-Ku

ADZ DZAARIYAAT - Angin yang menyebarkan

51 : 2-5 Angin yang menyebarkan awan2, memikul beban yg mengandung hujan, berjalan per-lahan2 membagikan hujan
51 : 11-3 Terkutuklah orang2 yang banyak berdusta, yang ada dalam jurang kesesatan, mereka melupakan kebenaran.
Mereka bertanya, Kapan Hari Pembalasan itu?
51 : 16-7 Orang2 muttaki berada di kebun2 dan mata2 air; mengambil apa yang akan dianugerahkan Tuhan, karena mereka sebelum itu adalah Muhsinin, yang berbuat kebaikan
51 : 20 Dalam harta bendanya itu ada hak bagi mereka yang meminta dan bagi yang tidak meminta – al-mahruum (harga diri)
51 : 23 Di langit ada rezeki kamu, dan apa yang dijanjikan kepada kamu
51 : 26-7 Tamu2 datang mengucapkan Salaaman; Ibrahiim: Salaamun, diam2 pergi membawa anak sapi gemuk yg sudah dipanggang
51 : 29-0 Jangan takut; mereka membawa khabar suka ttg kelahiran seorang anak laki2 berilmu, istrinya datang malu2 (sudah tua)
51 : 33-5 Kami diutus kpd kaum yang berdosa, supaya kami menghujani mereka dgn batu2, yang telah ditandai di sisi Tuhan engkau
51 : 39-0 Dalam kisah Musa ada Tanda, kami kirim kpd Firaun dgn dalil, tetapi ia berpaling pd kekuatannya: Dia tukang sihir gila
51 : 42-3 Dalam kisah kaum ‘Ad Kami kirimkan angin taufan yang membinasakan, angin yang membuat tulang2 remuk
55 : 44-6 Kpd kaum Tsamud dikatakan: Ber-senang2-lah sampai suatu masa, tetapi mereka membangkang, lalu disambar petir.
Mereka tidak mampu berdiri dan tidak pula mereka mendapat pertolongan
55 : 47 Kami membinasakan kaum Nuh, mereka adalah kaum pembangkang
51 : 48 Kami jadikan langit dengan beberapa sifat, sungguh Kami terus memperluas Muusi’uun – Melebarkan sayap kekuasaan
51 : 50 Segala sesuatu telah kami ciptakan berpasangan supaya kamu mendapat nasihat
51 : 53 Tidak pernah datang seorang rasul melainkan mereka berkata: Dia tukang sihir atau orang gila
51 : 57 Tidaklah Aku menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku
51 : 59 Allah Pemberi rezeki - Dzuu’ul quwwatil matiin – Yang memiliki kekuatan dahsyat – The Lord of Power, the Strong

ATH THUUR - Gunung

52 : 5 Rumah yang selalu dikunjungi: Baitil ma’muur di Yerusalem, Baitullah, Baitul Haram, Masjidil Haram, Rumah Kuno
52 : 7-13 Laut bergelombang, azab Tuhan engkau pasti akan terjadi; tidak ada yg dapat mengelak, pada Hari ketika awan bergoncang
Gunung2 bergerak dg cepatnya. Maka celakalah orang2 yang mendustakan, yang bermain dl percakapan kosong
52 : 18-21 Orang2 mutakki dalam syurga kenikmatan dan bersenang-senang. Tuhan menyelamatkan mereka dari azab Jahannam
Makan dan minumlah dg senang, duduk bersandar pada dipan2. Kami menjodohkannya dg bidadari2 cantik
Orang2 beriman dan keturunannya pun. Dihidangkan buah2an dan daging yang mereka inginkan, piala minum tiada dosa
Dikelilingi pemuda2 laksana mutiara
52 : 47 Pada hari ketika rencana mereka tidak bermanfaat sedikit pun; mereka tidak akan ditolong

AN NAZM - Bintang

53 : 2-3 Demi bintang Tsuraya tatkala jatuh. Tidaklah sesat sahabatmu itu dan tidak pula keliru
53 : 7 Dzuu mirrah – Yang empunya kekuatan – The Possessor of Powers, Dia bersemayam di atas ‘Arasy
53 : 14 Sesungguhnya dia melihat-Nya kedua kali
53 : 15-6 Dekat Sidratil Muntahaa, pohon Sidrah tertinggi, di dekatnya ada Syurga
53 : 20-1 Lata, Uzza; Manat yang ketiga – Gharaanic verse
53 : 27 Betapa banyak malaikat di langit, tetapi syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun, kecuali Allah mengirimkan bagi siapa
53 : 31 Tuhan engkau tahu siapa yang tersesat di jalan-Nya dan siapa yang mengikuti petunjuk
53 : 32 Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi utk memberi balasan yang buruk dan ganjaran kpd yang berbuat baik
53 : 33 Orang2 yang menjauhi dosa2 besar dan kekejian2 kecuali kealfaan kecil lamam. Dia menciptakan kamu dari tanah, janin
53 : 39 Tiada pemikul beban akan memikul beban orang lain – Allaa taziru waaziratuw wizra ukhraa
53 : 46-7 Dialah Yang menciptakan berpasang2-an laki2 dan prm; dari nutfah jika dijatuhkan ke dalam rahim
53 : 50 Dialah Tuhan bintang Syi’raa, orang2 Arab dahulu menyembah bintang Sirius, dianggap sumber utama nasib mereka
53 : 52 Kaum Tsamud Dia tidak menyisakan seorang pun dari antara mereka
53 : 53-4 Dia membinasakan kaum Nuh, sebelum mereka; kota2 yang dibalikkan, Dia-lahYang sudah meruntuhkan
53 : 56 Maka dari antara nikmat2 tuhan engkau, yang manakah yang engkau ragukan?
53 : 60-2 Apakah kamu heran atas berita ini? Kamu tertawa dan tidak menangis, sedangkan kamu terheran-heran
53 : 63 Maka bersujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada-Nya.

AL QAMAR - Bulan

54 : 2-3 Telah dekat saat kehancuran Arab, di mana bulan terbelah; jika mereka melihat Tanda, mereka berpaling: Sihir berulang
54 : 4 Mereka mendustakan kebenaran dan mengikuti hawa nafsu; untuk setiap perkara itu ada waktunya
54 : 9 Bergegas menuju Sang Penyeru, orang kafir berkata: Ini hari yang amat keras.
54 : 10 Telah mendustakan kaum Nuh di Irak – Timur Laut Arabia; Kaum Tsamud di Barat Laut Arabia: Ia orang gila, terusir
Kaum Luth di Palestina (Sodom & Gomorah); Kaum Ad – Keturunan Nuh a.s., Greater Arabia: Yaman, Syiria, Irak
54 : 12-3 Kami membukakan pintu2 awan dg air yang tercurah deras, Kami pancarkan sumber2 air di bumi, lalu keduanya bertemu
54 : 14 Kami mengangkut dia (Nuh) di atas sesuatu yang terbuat dari papan dan paku; yg berlayar di bawah pengawasan Kami
54 : 17-8 Betapa dahsyatnya azab-Ku dan peringatan-Ku! Kami mempermudah Alqur-aan untuk diingat, ada yang ambil pelajaran?
54 : 19-21 Telah mendustakan kaum’Ad. Maka Kami kirimkan angin kencang pd hari naas yang tiada henti2nya, merenggut manusia
Seolah-olah batang korma yang lapuk.
54 : 22 Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan peringatan-Ku - Fa kaifa kaana ‘adzaabii wa nudzur
54 : 24 Telah mendustakan kaum Tsamud kpd pemberi ingat.
54 : 30 Mereka memanggil kawan mereka, menangkap serta memotong kaki unta betina Nabi Shaleh. Maka betapa dahsyat azab!
54 : 34-5 Telah mendustakan kaum Luth kpd Pemberi ingat. Kami kirimkan taufan yang membawa kerikil, kecuali keluarga Luth
54 : 42-3 Telah datang kpd Firaun para Pemberi peringatan; mereka mendustakan Tanda2 Kami semuanya. Maka kami sergap
54 : 48 Sesungguhnya orang2 berdosa dalam kesesatan dan mengidap penyakit gila
54 : 49 Pada hari ketika mereka akan diseret ke dalam api beserta pemuka2 mereka: Rasakanlah sentuhan azab neraka!
54 : 50-1 Segala sesuatu Kami ciptakan dengan ukuran. Tidak ada perintah Kami, kecuali satu kata, bagaikan sekejap mata
54 : 53-5 Perkara kecil dan besar telah dicatat dalam Kitab; orang2 bertakwa berada dlm kebun2 dengan sungai2 yang kekal, mulia

Tidak ada komentar: