Sabtu, 24 April 2010

AYAT-AYAT ALQUR'AN PILIHAN

AYAT-AYAT ALQURAN PILIHAN 1-10

Bismillahirrahmanirrahiim

AL FAATIHAH - Pembukaan

1 : 2 Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin

AL-BAQARAH – Lembu Betina

2 : 4 Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat: 2 : 44, 84, 111, 278 wa yuqiimuunash shalaata wa mim maa razaqnaahum
2 : 9 Beriman kepada Allah (Rukun Iman no. 1) dan pada Hari Kemudian (ke-6) aamannaa billaahi wa bil yaumil aakhiri
2 : 19 Shummun, bukmun, ‘umyun laa yarji’uun – (Mereka itu) tuli, bisu, buta, maka mereka tidak akan kembali (2:172)
2 : 26 Iman = kebun di syurga; sungai-sungai = amal saleh; bagi mereka ada jodoh2 yang suci – jannaatin tajri min tahtihal
2 : 30 7 Langit, 7 planet utama: Matahari, bumi, bulan dst…. – Huwal ladzii khalaqa lakum maa fil ardhi jamii’an tsummas
2 : 31 Tuhan-mu berfirman kpd para malaikat: Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di bumi – Innii jaa’ilun fil ardhi kh
2 : 32 Adam (zaman kita, di Irak); ada 100.000 Adam-adam – Wa allama aadamal asmaa-a kullahaa tsumma ‘aradhahum
2 : 35 Tunduklah kamu (malaikat) kepada Adam., kecuali Iblis, menolak dan takabur. Iblis miskin kebaikan, miskin kasih sayang
2 : 37 Syaithan yang tukang menipu, membujuk dan telah menjerumuskan Adam – Fa azallahumasy syaithaanu ‘anhaa fa
2 : 41 Israa’iil adalah nama lain dari Nabi Ya’kub a.s. – Yaa banii israa-iiladz kuruu ni’matiyal latii an’amtu ‘alaikum wa
2 : 42 Wa laa tasyraabu biaayyatii tsamanan qalilaan (menjual ayat dg. harga rendah)
2 : 44 Shalat, bayar zakat dan berukuk bersama orang-orang yang rukuk – Wa aqiimush shalaata wa aatuz zakkaata war ka’uu
2 : 45 Kamu menyuruh orang berbuat kebaikan dan kamu melupakan dirimu sendiri -
2 : 46 Mohon pertolongan dengan sabar dan shalat, berdoa (2:154) – Was ta’iinu bish shabri wash shallati wa innaaha la
2 : 51 Kami membelah laut untukmu (Nabi Musa as) dan menenggelamkan Fir’aun
2 : 52 Nabi Musa as. pendiri agama Yahudi (1400 tahun SM), membebaskan orang2 Yahudi.
2: 61 Pukullah batu itu dengan tongkatmu (Hai Musa); 12 Mata air untuk 12 Suku Bani Israa’iil
2 : 62 Mereka (Bani Israil) minta berbagai macam makanan: Sayur mayur, mentimun, bawang putih, gandum, kacang-kacangan
dan bawang merah
2 : 63 Orang2 beriman kpd Allah, Yahudi, Nasrani, Shabi, yang meninggalkan agama lama mereka dan memeluk agama baru
2 : 66 Melanggar Hari Sabat: kuunuu qiradatan (jadilah kamu kera) khasi-iin (yang terhina)
2 : 68 Nabi Musa a.s. menyuruh menyembelih seekor lembu betina (Baqarah)
2 : 86 3 Suku Bani Israil di Medinah: Banu Qainuqa, Banu Nadhir dan Banu Nashir
2 Suku orang-orang Musyrik: Aus dan Khazraj; Musyrik dan Bani Israil yang berkomplot.
2 : 88 Biruuhil qudusi, Ruhul Kudus, Malaikat Jibril (pemuka dari Malaikat)
2 : 97 Orang Yahudi, masing2 minta diberi umur 1000 tahun; sedangkan umur panjang tidak akan menjauhkannya dari azab
2 : 98-9 Jibril yang menurunkan Kitab ke dalam hati engkau. Mikail, juga seorang pemuka Malaikat
2: 103 Dua orang suci di Babil: Harut dan Marut
2 :105 Jangan katakan Raina (hai orang yang tolol, yang angkuh), tetapi katakanlah Unzhurna (tunggulah kami)
2: 107 Man nansakh min ayaatin Ayat yang Kami mansukhkan (dari Kitab sebelum Alqur-aan)
2 :113 Aslamu wajhahuu lillaahi: Fana, baqa (kelahiran kembali) dan Liqa (dg. Tuhan)
2 :115 Azab yang besar bagi yang merusak mesjid. Tidak sepatutnya masuk ke dalam mesjid kecuali dengan rasa takut
2 :117 Subhanallaah! Mereka mengatakan Allah mengambil seorang anak!
2 :125 Nabi Ibraahiim a.s. lulus cobaan dan Aku akan menjadikan engkau imam / pemimpin bagi manusia
2 :126 Perintah kepada Nabi Ibraahiim dan Ismaa’iil a.s., mensucikan Rumah Allah
2 :127 Rabbij ‘al haadzaa baladan aaminaw war zuq ahlahuu minats tsamaraati man aamana billaahi wal
2 :128 Doa Nabi Ibraahiim a.s. dan Ismaa’iil a.s. meninggikan fondasi Rumah Allah – Rabbanaa taqabbal minnaa
2 :130 Doa minta dibangkitkan orang Rasul Besar dgn tugas2 – Rabbanaa wab’ats fii him rasuulam min hum (dibalas 2:152)
2 :131-133 Millati, agama Ibraahiim a.s. : Aslim, Muslimuun 2 :139 Sibghatallaah = agama Allah
2 :140 Wa lanaa a’maalunaa wa lakum a’malukum = Dan bagi kami amal kami dan bagi kamu amal2 kamu (10:42, 28:56)
2 :143 Barat dan Timur milik Allah; Baitul Mukadas – Yerusalem; Ka’bah di Mekkah
2 :145-150-151 Arah Kiblat dipindahkan ke Masjidil Haram
2 :149 Fastabiqul khairaat = Berlomba-lomba dalam kebaikan
2 :152 Kamaa arsalna fiikum rasuulam Kami utus kepadamu seorang Rasul yang mensucikan … (3:165) (Jawaban do’a 2:130)
2 :153 Fadz kurunii adzkurkum, wasykuruuli wa laa takfuruun – Ingat, bersyukurlah kepada-Ku dan jangan mengingkari-Ku
2 :154 Mohon pertolongan dengan sabar dan shalat (2:46)
2 :156-7 Kami akan menguji kamu dengan ketakutan dan kelaparan ….. Qaaluu inna lillaahi wa inna ilihi raaji’uun
2 :159 Shafa dan Marwah di antara Tanda-tanda Allah, bagi siapa yang haji ke Baitullah atau ‘umrah
2 :169 Kuluu mimmaa fil ardhi halaalan thayyiban – Makanlah yang halal dan baik yang terdapat di bumi
2 :172 Shummun bukmun ‘umyun fahum laa ya’qiluun (2:19) – Mereka itu tuli, bisu dan buta; maka mereka tidak mengerti
2 :174 Yang diharamkan hanya bangkai, darah dan daging babi, dan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah
2 :178 Beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, dan malaikat-malaikat, Kitab dan Nabi-nabi – Aamana billaahii wal yaumil
2 :179 Pembalasan setimpal mengenai orang-orang yang dibunuh
2 :180 Pengampunan dan pemberian maaf hanya diizinkan kalau bisa memperbaiki dan mendatangkan hasil baik bagi semua pihak
2 :184 Puasa diwajibkan atas kamu – kutiba ‘alaikumush shiyaamu kamaa kutiba ‘alal ladziinaa min qablikum
2 :186 Bulan Ramadhan diturunkannya Alqur-aan – Syahru ramadhaanal ladzii unzila fiihil qur-aanul hudal lin naasi
2 :187 Aku dekat dan mengabulkan doa orang yang meminta kepada-Ku – fa innii qariibun ujiibu da’watad daa’i idzaa
2 :190 Bulan dan Matahari, perhitungan kalender untuk ibadah; bukanlah kebaikan dengan masuk melalui pintu belakang
2 :191 Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu
2 :192 Wal fitnatun (persecution) asyaddu minal qatli (slaying) (2:218)
2 :195 Empat Bulan-bulan suci (Dzu’l Qa’idah, Dzu’ul Hijjah, Muharam dan Rajab) (9:36)
2 :197 Sempurnakanlah ibadah Hajji dan Umrah
2 :202 Berikanlah kebaikan dunia dan akhirat - rabbanaa aatinaa fid-dun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa
2 :205 Ada orang yang kata-katanya mengagumkan
2 :206 Yang jika berkuasa – berbuat kekacauan
2 :218 Wal fitnatu akbaru minal qatli, persecution is worse than killing (2:192)
2 :220 Arak dan judi itu dosa dan kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya (5:91, 5:92)
2 :222 Jangan menikahi perempuan musyrik
2 :223 Jauhi prm di waktu haid
2 :224 Istrimu bagaikan ladang bagimu
2 :227 Pisah ranjang paling lama 4 bulan, untuk kemudian berdamai lagi
2 :228-229 Tentang talak
2 :229 Laki-laki memiliki satu derajat lebih tinggi thd prm. (dalam hal pisik)
2 :231 Tidak halal setelah menjatuhkan 3 kali talak, sebelum prm kawin dengan laki2 yg lain
2 :234 Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka 2 tahun genap
2 :235 Untuk yang ditinggal mati suami, waktu iddah prm. adalah 4 bulan 10 hari
2 :237-238 Menalak prm. yang belum kamu sentuh maskawin adalah ½-nya.
2: 239 Peliharalah shalat terutama shalat yang ditengah-tengahnya (ketika sdg sibuk)
2 :240 Shalat sambil berkendaraan
2 :246 Man dzal ladzii yuqridhullaaha qadhan hasanan – Barangsiapa yang memberikan pinjaman yang baik - (57:12)
2 :247 Pergilah engkau Musa berdua bersama Tuhan-mu untuk berperang (merujuk pada 5:25)
2 :248 Allah mengangkat Thalut sebagai raja bagimu, nama sifat seorang Raja Bani Israil
2 :249 Tanda kerajaannya ialah datang kepadamu Tabut (peti atau kotak; dada atau rusuk dengan yang ada di dalamnya)
2 :250 Kam mim fi’atin qaliilatin ghalabat fi’atan katsiira (Yang kecil mengalahkan yg besar)
2 :251 Rabbanaa afrigh ‘alainaa shabraw wa tsabit aqdaamanaa wanshurnaa ‘alaal qaumil kaafiriin.
2 :252 Daud membunuh Jalut (nama kaum Midian yang menyerang dan menjarah Bani Israil)
2 :256 Ayat Kursiy: wa si’a kursiyyuhus samaawaati wal ardha
2 :257 Laa ikraaha fid diin – Tidak ada paksaan dalam hal agama
2 :260 Nabi Yehezkiel ditawan Nebukadnezar (Babil) 599 SM (melewati Yeruzalem yang sudah dihancurkan)
2 :261 Nabi Ibrahim disuruh menjinakkan dan melatih 4 ekor burung
2 :262 Allah memberikan ganjaran-Nya 700 kali lipat
2 :263 Pemberian jangan disertai menyebut-nyebut yang menyakitkan hati
2 :269 Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan
2 :273 Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki
2 :275 Orang yang memakan riba seperti Syaithan merasuknya
2 :281 Jual beli tidak sama dengan riba
2 :283 Tulislah jika kamu berhutang dengan 2 saksi laki-laki
2 :286 Berimanlah kepada Allah, kepada malaikat2, Kitab-kitab-Nya dan Rasul2-Nya
2 :287 Laa yukallifu nafsan illaa wus’ahaa – Allah tiada membebani seseorang melainkan sesuai dgn kemampuannya

AALI ‘IMRAAN - Keluarga ‘Imran

3 : 4 Dia menurunkan Taurat dan Injil
3 : 8 Ayat2 Muhkamaat (pasti); Mutasyaabihaat (penafsiran berbeda)
3 : 9 Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaitana wa hab lanaa mil ladunka rahmatan innaka antal wahaab
3 : 10 Innalaaha laa tukhliful mii’aad – Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji-Nya
3 : 15 Ditampakkan indah kecintaan pada perempuan, anak2, harta kekayaan melimpah, emas perak, kuda, ternak, sawah ladang
3 : 17 Rabbanaa innaanaa aamannaa faghfirlanaa dzunuubanaa wa qinaa ‘adzaaban naar
3 : 27 Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki
3 : 28 Engkau memasukkan malam ke dalam siang dan siang kepada malam, Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati
3 : 29 Jangan mengambil orang-orang kafir menjadi sahabat, dengan mengenyampingkan orang mukmin
3 : 30 Tuhan Tahu apa pun yang kamu sembunyikan di dalam dadamu dan Allah Maha Mengetahui apa yg ada di langit dan
3 : 32 Jika engkau mencintai Allah maka ikutilah aku (Muhammad) – Qul in kuntum tuhibbuunallaaha fat tabi’uuni yuhbib
3 : 33 Taatilah Allah dan Rasul ini, tetapi jika kamu berpaling – Qul athii’ullaaha wa rasuula fa in tawallau fa
3 : 36 Anak pr Imran menazarkan anak yang ada di dalam kandungannya
3 : 39 Qaala rabbi hab lii mil ladunka dzurriyatan thayyibatan, innaka samii’ud du’aa (21:90)
3 : 40 Kabar suka kepada Hz Zakaria ttg kelahiran Yahya, John
3 : 42 Syaratnya pantang berbicara kepada manusia selama 3 hari
3 : 44 Was judii warka’ii ma’ar raki’iin – bersama orang yang sujud dan ruku
3 : 45 Yusuf tukang kayu dijadikan suami Maryam yang sudah mengandung
3 : 46 Kabar suka tentang Al-Masih Isa Ibnu Maryam yang dimuliakan
3 : 47 Ia akan berkata-kata dengan manusia sejak dalam buaian
3 : 51 Isa Al-Masih: Aku datang untuk menggenapi apa yang ada dalam Taurat
3 : 53 Qalaa man anshaarii ilallaahi, Qalaa hawariyuunaa nahnu anshaarullaah
3 : 55 Wa makaruu makarullaah wallaahu khairil maakiriin – Mereka membuat rencana dan Allah pun membuat (8:31)
3 : 56 Yaa ‘isaa innii mutawaffiika wa ra’fi’uka
3 : 62 Tsumma nabtahil fa naj’al la’natullaahi alal kaadzibiin – Laknat Allah atas orang-orang yang berdusta
3 : 84 Kepada Dia tunduk semua yang ada di langit dan di bumi dengan rela atau terpaksa
3 : 86 Barangsiapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima
3 : 93 Lan tanaaluul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun – Tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum
3 : 97 Rumah pertama untuk manusia adalah yang ada di Bakkah
3 :103 Yaa … takuullaaha haqqa tuqaatihii wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimun – Bertakwalah kpd Allah
3 :105 Yad’uuna ilaal khairi wa yaa muruuna bil ma’ruufi wa yanhauna ‘anil munkari – Yang mengajak pada kebajikan
3 :107 Pada hari ketika beberapa muka akan menjadi putih dan ada yang hitam
3 :111 Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnaasi ta’murunna bil ma’ruufi wa tanhauna ‘anil munkari (3:105)
3 :113 Kemurkaan dari Allah ditimpakan kepada mereka karena mengingkari Ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa hak
3 :122 Perang Uhud
3 :124 Perang Badar
3 :125-126 Tuhan menolong dengan 3000 dan 5000 malaikat
3 :131 Jangan memakan riba yang berlipat ganda; perkaitan antara perang dengan uang bunga
3 :135 Yang membelanjakan di waktu lapang dan di waktu sempit, yang menekan kemarahan dan yang memaafkan manusia;
Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan
3 :138 Berjalanlah di muka bumi perhatikanlah betapa buruk akibat orang yang mendustakan
3 :143 Tiada kemajuan atau pensucian rohani tanpa percobaan dan kemalangan
3 :145 Wa maa Muhammadun illaa rasuulun qad khalat min qablihi rasulu – Telah berlalu rasul2 sebelumnya
3 :146 Wa maa kaana li nafsin an tamuuta illaa biidznillaahi – Dan tiada jiwa akan mati kecuali dengan izin Allah
3 :148 Rabbanaagh fir lanaa dzunuubanaa wa israafanaa fii amrinaa wa tsabbit aqdaamanaa wan shurnaa ‘alal qaumil kaafiriin
3 :153 Abdullah bin Jubair dan pemanah yang meninggalkan bukit Uhud
3 :160 Bermusyawarahlah dalam urusan penting
3 :165 Allah membangkitkan kepada orang Mukmin seorang Rasul yang membacakan Ayat-ayat-Nya dan mensucikan …. (2:152)
3 :166 Dalam Perang Badar 70 orang Mekkah terbunuh dan 70 orang ditawan
3 :170 Jangan mengira yang terbunuh di jalan Allah itu mati
3 :179 Kami memberi tangguh supaya mereka bertambah dalam dosa
3 :185 Telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau; Zabur dan Mazmur Kitab puisi Nabi Dawud
3 :186 Kullu nafsin dzaa-iqatul mauti – Tiap2 jiwa akan merasai maut
3 :187 La tublawunna fii amwaalikum wa anfusikum – diuji dengan hartamu dan jiwamu
3 :194 Rabbanaa fagh fir lanaa dzunubanaa wa kaffir ‘annaa sayyi-aatinaa wa tawaffana ma’al abraar
3 :195 Innaka laa tukhliful mii’aad - Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji

AN-NISAA’ - Wanita

4 : 2 Tuhan telah menciptakan dari satu jiwa dan menciptakan pasangannya (mate); laki-laki dan perempuan,
7 : 190, 13 : 4, 16 : 73, 30 : 22, 36 : 37, 39 : 7, 51 : 50, 53 : 46
4 : 7-11 Memelihara anak yatim - Memakan harta anak yatim sama dengan menelan api ke dalam perut mereka (17:35)
4 : 12 Pembagian harta warisan
4 : 16 Carilah 4 orang saksi untuk perbuatan keji
4 : 20 Pergaulilah istrimu dengan baik
4 : 24 Muhrim yang diharamkan untuk bisa dikawin
4 : 26 Pezinah yang memiliki kekasih rahasia
4 : 29 Manusia diciptakan lemah fitratnya
4 : 35 Laki2 pelindung pr., lebih baik jasmani fisiknya daripada perempuan;
Nasihatilah pr., jauhilah di tempat tidur dan pukullah mereka.
4 : 36 Ambillah 2 juru damai
4 : 44 Junub dan Tayamum
4 : 52 Ada orang2 yg. mempercayai Al-jibti – berhala2 - sesuatu yang sia2;
4 : 57 Yang ingkar Kami masukkan ke dalam api; setiap kali kulitnya terbakar, diganti dgn kulit yang baru
4 : 58 Syurga, kebun dengan air yang mengalir, jodoh2 yang suci; tempat yang teduh dan nyaman
4 : 59 Menyerahkan amanat2 kpd yang berhak; menghakimi manusia memutuskan dg adil
4 : 60 Taat kpd Allah dan Rasul-Nya dan kpd orang2 yg memegang kekuasaan di antaramu
4 : 70 4 Nikmat (pangkat / derajat) bagi yang taat kpd Allah dan Rasul-Nya: Nabi2, shidiq2, syahid2, shalihin.
4 : 79 Maut akan mendatangi kamu sekali pun kamu berada di dalam benteng yang kokoh
4 : 80 Kebaikan apa saja yang sampai kpd engkau itu adalah dari Allah, dan bencana yang menimpamu adalah dari dirimu sendiri
4 : 83 Andaikata Alquran ini bukan dari sisi Allah, niscaya akan mendapati pertentangan
4 : 87 Apabila diberi ucapan salam, balaslah dengan yang lebih baik atau yang sebanding
4 : 95 Jangan mengatakan kepada yang memberi salam: Kamu bukan Muslim
Kamu mencari harta kehidupan dunia, padahal di sisi Allah banyak harta kekayaan
4 : 98 Kami dipandang lemah di bumi; Malaikat berkata: Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah
4 :101 Yang berhijrah di dalan Allah, niscaya mereka akan memperoleh perlindungan dan kelapangan
4 :102 Apabila bepergian di bumi tak ada dosa bagimu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang oleh org2 ingkar
4 :103 Shalat waktu dalam perang, hendaklah sebagian berjaga-jag dengan memegang senjatanya
4 :104 Shalat itu adalah fardhu yang telah ditentukan waktunya bagi orang2 Mukmin
4 :107 Mohonlah ampun kpd Allah; Istighfar merupakan kunci segala kemajuan rohani
4 :114 Andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya, mereka hendak membinasakan engkau
4 :115 Tak ada kebaikan dalam kebanyakan permufakatan rahasia mereka; kecuali yang menyuruh bersedekah atau menyuruh
berbuat baik atau mengadakan perdamaian di antara manusia
4 :116 Menentang Rasul setelah nyata baginya petunjuk Kami masukkan dia ke dlm Jahannam
4 :120-121 Syaithan menyesatkan dan menjanjikan harapan kosong;
Mengubah mahluk Allah dan menyuruh memotong telinga binatang ternak (cloning)
4 :129 Manusia cenderung pada sifat bakhil
4 :130 Kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu; janganlah kamu terlalu condong pada seseorang
4 :131 Jika kedua kamu bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kpd masing2.
4 :136 Jadilah penegak keadilan dan bersaksilah karena Allah walaupun tidakan dan kesaksiannya itu bertentangan dengan
dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabat
4 :137 Berimanlah kepd Allah dan Rasul-Nya dan Kitab yang diturunkan dan yang sebelumnya
4 :141 Jangan duduk bersama orang2 yang mengingkari dan mencemoohkan Ayat-ayat
4 :143 Orang munafik hendak menipu Allah, mereka berdiri mengerjakan shalat dengan malas
4 :146 Orang munafik berada di bagian paling bawah dalam api
4 :151 Orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul2-Nya ingin memisahkan dan membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Nya
4 :154 Ahli Kitab mengambil anak sapi sebagai sesembahan
4 :155 Jangan kamu membuat pelanggaran dalam hari Sabat dan Kami telah menerima dari mereka perjanjian yang teguh
4 :157 Orang2 Yahudi menuduh Siti Maryam berbuat zina
4 :158 Mereka tidak membunuh dan mematikan Isa Ibnu Maryam di atas salib
4 :159 Bahkan Allah telah mengangkatnya kepada-Nya
4 :162 Karena mereka mengambil riba sungguhpun mereka telah dilarangnya
4 :163 Alim-ulama Yahudi yang matang dalam ilmu mereka menjadi mukmin
4 :164 Nabi2 Nuh, Ibrahim, Isma’il Ishak dan Ya’kub dan keturunannya; Isa, Ayyub,
Yunus, Harun dan Sulaiman. Kami berikan Zabur kpd.Daud
4 :165 Ada Rasul2 yang telah Kami beritahukan sebelum ini dan ada yang tidak
4 :166 Rasul2 pembawa kabar suka dan pemberi ingat, jangan sampai ada alasan bagi manusia
untuk menyalahkan Tuhan (20:135)
4 :172 Jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga
4 :177 Hukum waris kalalah, seorang yang mati tanpa meninggalkan anak dan orang tua

AL-MAIDAH – Hidangan

5 : 2 Penuhilah segala perjanjian; dihalalkan binatang2 berkaki empat
5 : 3 Janganlah kebencian sesuatu kaum mendorongmu berbuat melampaui batas ( 5 : 9 )
5 : 4 Diharamkan mengadu nasib dengan mengundi anak panah
Hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu
5 : 7 Aturan ber-wudu sebelum melakukan shalat, mandi junub dan tayamum
5 : 9 Berdiri teguh menjadi saksi dengan adil; janganlah kebencian suatu kaum mendorong kamu bertindak tidak adiil
(5 : 3) Adil itu lebih dekat kpd takwa
5 : 13 Kami membangkitkan di antara Bani Israil 12 pemimpin. Dawwam mengerjakan shalat, membayar zakat,
beriman kpd Rasul2-Ku dan membantu mereka; meminjamkan kpd Allah pinjaman yang baik
5 : 19 Orang2 Yahudi dan Nasrasni berkata kami anak-anak Allah dan kekasih2-Nya
5 : 20 Padahal telah datang seorang pembawa kabar suka dan pemberi ingat
5 : 21 Musa: Ingatlah nikmat2 Allah atasmu: Yang menjadikan Nabi-nabi dan Raja2
5 : 23 Bangsa Amaliki suku liar kuat yang ditakuti Bani Israil
5 : 25 Hai Musa, pergilah engkau bersama Tuhan engkau dan berperanglah berdua, kami duduk di sini menanti (2:247)
5 : 27 Bani Israil yang pengecut diharamkan, selama 40 tahun bertualang kebingungan
5 : 31 Kain (Qabil) anak Adam membunuh saudaranya Habil
5 : 32 Burung gagak menguburkan burung gagak yang mati
5 : 33 Membunuh sesorang yang tidak pernah membunuh seolah-olah membunuh sekalian manusia
5 : 39 Potonglah tangan pencuri laki2 dan perempuan
5 : 44 Taurat di dalamnya terdapat hukum Allah sebagai hakim bagi mereka
5 : 46 Dalam Taurat: Jiwa dibalas dg jiwa, mata dg mata, hidung dg hidung, telinga, gigi
5 : 49 Berhakimlah pada hukum Allah. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.- fastabiqul khairaat
5 : 52 Janganlah kamu menjadikan org2 Yahudi dan Nasrani sbg penolong org beriman
5 : 55 Barangsiapa murtad Allah akan mendatangkan suatu kaum; Dia mencintai mereka dan mereka pun akan mencintai-Nya
5 : 58 Jangan mengambil mereka yang menjadikan agamamu perolokan dan permainan sebagai sahabat
5 : 61 Org2 yang dilaknati Allah Dia murka dan menjadikannya sebagian kera2 dan babi2
5 : 65 Yang dilaknat, melontarkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai Kiamat
5 : 68 Hai Rasul: Balligh maa unzila ilaika mir rabbika …. Wallahu ya’shimuka minan naasi
5 : 70 Org2 beriman, org2 Yahudi, Shabi dan org2 Nasrani yang beriman dan beramal shaleh
5 : 71 Setiap kali datang seorang Rasul yang tidak berkenan di hati, mendustakan, membunuhnya
5 : 74 Ingkarlah orang yang berkata: Allah itu ketiga dari yang tiga
5 : 76 … Qad khalat min qablihir rasulu - … Telah wafat rasul2 sebelumnya ….
5 : 79 Dilaknat orang2 yang ingkar dari Bani Israil oleh lidah Daud dan Isa Ibnu Maryam
5 : 83 Yang paling keras permusuhannya terhadap orangg2 yang beriman adalah orang2 Yahudi
5 : 89 Makanlah dari rezeki yang halal dan baik – Wa kuluu razaqakumullaahu halaalan thayyiban
5 : 90 Yang bersumpah tetapi tidak menunaikannya, tebusannya memberi makan sepuluh orang miskin …
5 : 91 Arak, judi, berhala2 dan panah2 undi adalah kekejian dari perbuatan syaithan (5:92. 2:220)
5 : 92 Syaithan menimbulkan permusuhan dan kebencian melalui arak dan judi, menghalangi zikir dan shalat (5:91)
5 : 96 Jangan membunuh binatang buruan selagi dalam keadaan ihram
5 : 97 Dihalalkan bagimu binatang buruan laut
5 : 98 Allah menjadikan Ka’bah, Rumah Suci sebagai sarana kemajuan yang kekal bagi manusia
5 :101 Tidak sama yang buruk dan yang baik walaupun kebanyakan yang buruk itu menyenangkan engkau
5 :102 Jangan banyak bertanya yang apabila diterangkan kepadamu hal itu akan menyusahkan kamu
5 :104 Allah tidak menetapkan ttg Bahirah, Saibah, Washilah dan Ham. Org2 ingkar mengada-ada dusta
5 :107 Bila maut hadir, ambillah dua orang laki2 yang adil untuk membuat wasiat (Satu mangkok perak yang diwasiatkan hilang)
5 :111 Hai Isa, Aku memperkuat engkau dengan Ruhulkudus, engkau bertutur kata ketika masih kanak-kanak dan
ketika usia lanjut; engkau menyembuhkan org2 buta dan yang berpenyakit kusta
5 :113 Hawari berkata: Hai Isa adakah Tuhan engkau mampu menurunkan kepada kami hidangan dari langit?
5 :115 Isa: Ya Allah turunkanlah kepada kami hidangan dari langit supaya menjadi hari raya bagi kami
5 :117 Allah: Hai Isa apakah engkau berkata “Jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah? Ia menjawab Maha Suci Engkau
5 :118 Tidak pernah aku mengatakan kpd mereka selain: Beribadahlah kepada Allah Tuhan-ku dan Tuhan-mu!

AL-AN’AAM – Binatang Ternak
6 : 2 Allah menciptakan seluruh langit dan bumi dan mewujudkan kegelapan dan cahaya
Zoroaster percaya pada dua Tuhan: Ormuzd – tuhan cahaya dan Ahriman – tuhan kegelapan
6 : 9 Mereka berkata: Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat? Jika Kami menurunkannya, maka azab
6 : 12 Bepergianlah di muka bumi dan perhatikanlah betapa akibat org2 yang mendustakan
6 : 22 Siapakah yang lebih aniaya dp orang yang mengada-adakan kedustaan thd Allah atau mendustakan Tanda2-Nya
6 : 33 Kehidupan dunia hanyalah permainan dan hiburan. Sesungguhnya rumah akhirat itu lebih baik
6 : 39 Binatang berjalan di bumi dan burung terbang melainkan mereka adalah umat2 seperti kamu
6 : 44 Syaithan menampakkan indah kepada mereka apa yang dikerjakan mereka
6 : 54 Kehadiran org2 miskin di tengah2 masyarakat mukmin menjadi kendala bagi org2 kaya utk menerima Islam
6 : 60 Tidaklah gugur sehelai daun pun melainkan Dia mengetahuinya dan tiada sebutir biji pun dl kegelapan bumi
6 : 61 Dia-lah yang mewafatkan kamu di waktu malam dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di waktu siang
6 : 66 Dialah Yang mengirimkan azab kepadamu dari atasmu: Kelaparan, gempa bumi, air bah, taufan
6 : 69 Menghindarlah dari org2 yang yang mendustakan Tanda2 Kami; jika syaitan menyebabkan engkau lupa …
6 : 71 Tinggalkanlah mereka yang menjadikan agama mereka permainan dan hiburan
6 : 75 Ibrahim kepada bapaknya Azar, Adakah engkah mengambil berhala2 sebagai Tuhan? (14:36, 21:53, 21:64)
6 : 80 Innii wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha haniifaw wa maa anaa minal musyrikiin
6 : 85-87 Kami menganugerahkan kepadanya Ishak, Ya’kub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun;
Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas; Ismail, Al-Yasa’, Yunus dan Luth
6 : 90 Mereka itulah org2 yang kpd mereka Kami anugerahkan Kitab, kekuasaan dan kenabian
6 : 93 Ummul Qura di sanalah nabi diturunkan
6 : 94 Azab dari malaikat2 disebabkan oleh apa yang dikatakan tidak benar thd Allah dan takabur thd Tanda2-Nya
6 : 97 Dia yang menjadikan malam untuk istirahat, matahari dan bulan untuk perhitungan waktu
6 : 98 Dia yg menjadikan bintang2 supaya kamu dapat mengikuti arah yang benar
6 :100 Dia yg menurunkan air dari langit, mengeluarkan biji2an, kebun2 anggur, zaitun dan delima
6 :102 Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri
6 :104 Laa tudrikuhul abshaaru wa huwa yudrikul abshaara wa huwal lathiiful khabiir
6 :109 Jangan memaki apa yang diseru selain Allah; di mana mereka juga akan memaki Allah karena rasa permusuhannya
6 :112 Tugas malaikat membisikkan kepada manusia pikiran2 baik utk mengajak pada kebenaran
6 :113 Kami menjadikan musuh bagi setiap nabi, syaithan2 di antara manusia dan jin
6 :116 Sempurnalah Kalimat Tuhan – Wa tammat kalimatu rabbika shidqaw wa ‘adlan.
6 :117 Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah
6 :118 Tuhan engkau Dia Yang Maha Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dia Maha Mengetahui
Inna rabbaka huwa a’lamu may yadhillu ‘an sabiilihii wa huwa a’lamu bil muhtadiin
6 :120 Dia haramkan atasmu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa terhadapnya
6 :125 Allah Maha Mengetahui di mana Dia akan menempatkan Rasul-rasul-Nya
Allaahu a’lamu haitsu yaj’alu risaalatahuu
6 :132 Karena Tuhan engkau tidak pernah membinasakan negeri2 secara aniaya sedang penduduknya dalam lengah
6 :134 Jika Dia menghendaki niscaya Dia membinasakan kamu dan menjadikan penggantinya sesudah kamu
6 :142 Dialah yang menjadikan kebun2 pohon kurma, zaitun dan delima
6 :144 Dia ciptakan binatang ternak 8 pasang dari domba dua, dari kambing 2; 6:145 sepasang unta dan lembu (39:7)
6 :146 Diharamkan bangkai, darah, daging babi dan yg disembelih dengan menyebut nama selain Allah (2:174)
6 :147 Bagi org2 Yahudi Kami haramkan binatang bercakar, lemak lembu dan domba
6 :152 Yang diharamkan Tuhan-mu: Mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu
Jangan membunuh anak2mu karena takut miskin, jangan mendekati perbuatan keji, jangan membunuh (17:33-34, 25:69)
6 :153 Kami tidak memberi beban kepada suatu jiwa kecuali menurut kemampuannya – Laa nukallifu nafsan illaa
6 :156 Inilah Kitab Alqur-aan yang Kami turunkan dengan penuh berkat, ikutilah dan bertakwalah supaya dikasihani
6 :157 Kitab ini hanya diturunkan kpd 2 golongan sebelum kami; Taurat (utara Arabia) dan Zend Avesta (timur Arabia)
6 :161 Berbuat kebaikan ganjarannya 10 kali, tetapi keburukan hanya dibalas dengan semisal (10:28, 40:41)
6 :163 Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil ‘aalamiin – Shalatku dan pengorbanan
6 :165 Kullu nafsin illa ‘alaihaa; wa laa taziru waaziratuw wizra ukhraa – Dan tiada jiwa mengupayakan sesuatu

AL-A’RAF – Tempat-tempat Tinggi
7 : 9 Barangsiapa berat timbangannya, merekalah orang-orang yang berhasil
7 : 12 Kepada para malaikat tunduklah kpd Adam, maka tunduklah mereka kecuali iblis
7 ; 13 Iblis: Aku lebih baik darinya, Engkau jadikan aku dari api dan dia Engkau jadikan dari tanah
7 : 17-18 Disebabkan Engkau telah menyesatkan aku, maka pasti akan menghadang mereka di jalan Engkau yang lurus.
Pasti aku akan kudatangi mereka dari muka, dari belakang dan dari kanan dan dari kiri mereka
7 : 20 Hai Adam, kamu berdua janganlah mendekati pohon ini
7 : 24 Rabbanaa dzalamnaa anfusanaa wa il-lamtaghfirlanaa wa tarhamnaa lanakuunanna minal khasiriin
7 : 26 Di situlah kamu sekalian akan hidup dan di situlah kamu akan mati, dan darinya kamu akan dikeluarkan
7 : 27 Wa libaasut taqwaa dzaalika khairun – Dan pakaian takwa itulah yang terbaik
7 : 32 Pakailah perhiasanmu di setiap tempat ibadah dan makanlah serta minumlah tetapi jangan berlebihan
7 : 39 Masuklah kamu ke dalam Api bersama umat2 jin dan manusia sebelumnya, yang telah menyesatkan kamu
7 : 41 Yang sombong dan mendustakan Ayat2 Kami tidak akan masuk Syurga sebelum unta masuk ke lubang jarum
7 : 43 Bagi org2 yang beriman dan beramal shaleh, Kami Laa nukallifu nafsan illaa wus’ahaa
7 : 45 Penghuni Syurga berseru kpd penghuni neraka, kami telah dapati apa yang Tuhan janjikan kpd kami
7 : 52 Org2 yang menjadikan agamanya olok2 dan main2 dan memperdayakan kehidupan dunia, Kami akan melupakan mereka
7 : 55 Tuhan-nu Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas singgasana.
Dia menjadikan malam menutupi siang, Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang2 utk tunduk pd perintah-Nya
7 : 56 Berdoalah kpd Tuhan-mu dg rendah hati dan dg suara rendah. Dia tidak menyukai org2 yang melampaui batas
7 : 57 Rahmat Allah dekat kpd org2 yang berbuat kebaikan (muhsiniin) – 16 : 129
7 : 58 Dia-lah Yang mengirimkan angin pembawa kabar suka; menurunkan air dari awan yg berat, mengeluarkan buah2-an
7 : 59 Kami mengutus Nuh yg berkata: Sembahlah Allah, tiada tuhan bagimu selain Dia
7 : 66 Kpd ‘Ad Kami utus saudara mereka Hud, berkatalah ia: Sembahlah Allah, tiada tuhan bagimu selain Dia
7 : 74 Kpd Tsamud Kami utus saudara mereka Shaleh. Ia berkata: Sembahlah Allah, tiada tuhan bagimu selain Dia
7 : 78-79 Mereka memotong urat keting kaki unta betina itu dan mendurhakai perintah Tuhan mereka, serta berkata: Hai Shaleh
Datangkanlah kpd kami apa yang engkau ancamkan; karena itu mereka ditimpa gempa bumi. Mereka berjatuhan tersungkur
7 : 81-82 Kami mengutus Luth, yang berkata: Mengapakah kamu melakukan perbuatan keji yg tidak pernah dikerjakan sebelum ini Kamu mendatangi org2 laki2 selain dari perempuan2 guna melampiaskan hawa nafsumu; kamu benar2 yg melewati batas
7 : 85 Kami mencurahkan hujan batu. Maka lihatlah betapa akibatnya org2 berdosa
7 : 86 Kami utus kepada Madyan saudara mereka Syu’aib, ia berkata: Sembahlah Allah, tiada tuhan bagimu selain Dia;
Penuhilah ukuran dan timbangan, janganlah kamu merugikan manusia atas barang2 mereka. Jangan membuat kerusuhan
7 : 90 Rabanaaf tah bainaana wa baina qauminaa bil haqqi wa anta khairul faatihiin – Tetapkanlah keputusan di antara kami
7 : 91-92 Pemuka2 yg ingkar berkata, jika kamu mengikuti Syu’aib, kamu akan menjadi orang2 yang merugi
Maka mereka ditimpa gempa bumi; mereka berjatuhan tersungkur di dalam rumah2 mereka
7 : 95 Kami tdk pernah mengutus Nabi pada suatu negeri, kecuali Kami timpakan kpd penduduknya penderitaan dan kesengsaraan
(karena mendustakan nabi tsb), agar mereka tunduk merendahkan diri – Wa maa arsalnaa fii qaryatim min nabiyyin
illaa akhadznaa ahlahaa bil ba’saa-i wadh dharraa-i la’allahum yadhdharra’uun.
7 :104 Kami mengutus Musa kpd Firaun, tetapi mereka berlaku aniaya. Maka lihatlah bagaimana akibat org yg berbuat kerusuhan
7 :108-109 Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba2 tongkat itu itu menjadi ular yang nyata. Tangannya nampak putih
7 :131 Kami telah menghukum kaum Fir’aun dg tahun2 paceklik dan kekurangan buah2-an supaya mereka mengambil pelajaran
7 :132 Apabila datang kemakmuran mereka berkata: Ini bagi kami. Dan jika ditimpa kesusahan, mereka menuduhkannya kpd Musa
7 :134 Lalu Kami mengirimkan kpd mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah
7 :138 Kami menjadikan kaum yang dipandang lemah itu ahli waris bumi sebelah timur dan sebelah baratnya, yang Kami berkati
7 :139 Kami bawa Bani Israil menyeberangi laut; sampailah mereka pada kaum yang menyembah berhala. Hai Musa buatkanlah
7 :143 Kami menjanjikan kepada Musa 30 malam yang digenapkan menjadi 40, berkatalah Musa kpd Harun: Wakililah aku
7 :144 Tuhan menampakkan Diri-Nya di atas gunung itu, hancur lebur. Subhaanaka tubtu ilaika wa anaa awwalul mu’miniin
7 :149 Sepeninggalnya, kaum Musa membuat dari barang2 perhiasan mereka anak sapi, jasad bersuara yang tanpa arti
7 :150 Qaaluu la-inlam yarhamnaa rabbunaa wa yaghfirlanaa lanakuunanna minal khasiriin – di antara org2 yang rugi
7 :156 Tatkala gempa bumi mengguncang – Anta waliyyunaa faghfir lanaa warhamnaa wa anta khairul ghafiriin
7 :157 Waktublanaa fii haadzihid dun-yaa hasanataw wa fil aakhirati innaa hudnaa ilaikaa – Dan tuliskanlah bagi kami
7 :158 Org2 yg menikuti Rasul Nabi Ummi, yang tercantum dlm Taurat dan Injil – mereka itulah org2 yang berbahagia
7 :161 Kami membagi mereka ke dlm 12 suku bangsa2; Kami mewahyukan kpd Musa ketika kaumnya minta air: Pukullah batu itu
7 :164 Tatkala mereka melanggar hari Sabat, ketika datang ikan2 bermunculan di permukaan air pada hari Sabat mereka
7 :167 Mereka melanggar yang dilarang bagi mereka, Kami berkata: Lahum kuunuu qiradatan haasi-iin – Jadilah kera2 yg hina
7 :173 Tuhan engkau mengambil dari tulang sulbi bani Adam keturunan mereka
7 :177 Tamsil org2 yang mendustakan Tanda2 Kami, seperti seekor anjing kehausan yang menjulurkan lidahnya
7 :181 Wa lillaahil asmaa’ul husnaa fad’uuhu bihaa – Kepunyaan Allah nama2 sifat yang baik. Maka serulah Dia dgn itu
7 :190 Dia-lah Yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, darinya Dia menjadikan pasangannya spy ia mendapat ketenteraman
7 :205 Apabila Alqur-aan dibacakan, maka hendaklah kamu mendengarkannya dan diamlah agar kamu dikasihi
7 :206 Ingatlah Tuhan engkau di dalam hati engkau dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tanpa suara keras, pagi dan petang

AL-ANFAL – Harta Rampasan Perang

8 : 3 Orang2 mukmin adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila ditilawatkan Ayat2
8 : 7 Dalam peperangan org2 Islam itu nampak seperti hendak mencari maut
8 : 10 Aku akan menolong kamu dengan 100 malaikant berlapis-lapis
8 : 18 Wa maa ramaita idz ramaita wa laakinnallaahu ramaa – Dan bukan engkau yang melempar pasir, melainkan Allah
8 : 23 Yng paling buruk di sisi Allah adalah orang2 yang pekak, bisu dan tidak berakal
8 : 25 Sambutlah seruan Allah dan Rasul-Nya; ketahuilah bahwa Allah menjadi pembatas antara manusia dan hatinya
8 : 29 Hartamu dan anak-anakmu adalah suatu cobaan, dan bahwa Allah itu di sisi-Nya ganjaran yang sangat besar
8 : 31 Wa yamkuruuna wa yam kurullaahu wallaahu khairul maakiriin – mereka membuat rencana, Allah membuat (3:55)
8 : 36 Bagi org2 ingkar, Shalat mereka di Baitullah itu tak lain kecuali siul dan tepuk tangan belaka
8 : 40 Perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi penindasan dan supaya agama menjadi seutuhnya bagi Allah
8 : 42 Harta rampasan ghonimah dalam peperangan bagi Allah 1/5-nya dan bagi Rasul-Nya, kaum kerabat, anak2 yatim
8 : 49 Syaithan menampakkan indah kepada mereka amal-amal mereka
8 : 50 Org2 munafik dan yang di dlm hatinya ada penyakit telah menipu mereka agama mereka
8 : 52 Azab itu disebabkan oleh apa yang diperbuat oleh tanganmu dan Allah sekali-kali tidak aniaya thd hamba2-Nya
8 : 54 Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang dianugerahkan sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri
8 : 62 Jika mereka condong pada perdamaian, maka condong pulalalah kamu pada perdamaian
8 : 66 Jika ada 20 org yang sabar mereka akan dapat mengalahkan 200 org kafir; 100 org kamu akan mengalahkan 1000 org kafir
8 : 67 100 org yang sabar akan mengalahkan 200, 1000 orang kamu akan mengalahkan 2000 org dengan izin Allah
8 : 76 Ikatan persaudaraan di antara Muhajirin dan Anshar di Medinah, mereka itu termasuk di antara kamu


AT-TAUBAH – Pengampunan (BARA’AH – Bebas dari sesuatu)

9 : 3 Pengumuman Allah dan Rasul-Nya pd Haji Akbar (tahun 9 H) bahwa Allah dan Rasulnya bebas dari tuduhan org2 musyrik
9 : 5 Apabila bulan2 haram lewat, maka bunuhlah org2 musyrik di mana saja, bila mereka memulai lagi permusuhan
9 : 6 Jika ada org musyrik yang meminta perlindungan kpd engkau berilah dia perlindungan
9 : 17 Tidak layak bagi org2 musyrik memakmurkan mesjid2 Allah, sedang mereka menjadi saksi atas kekufuran mereka sendiri
9 : 20 Org2 beriman yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, memiliki derajat tertinggi
9 : 23 Org2 beriman jangan mengambil bapak2mu dan saudara2mu menjadi sahabat jika mereka lebih mencintai kekufuran
9 : 30 Org2 Yahudi berkata: Uzair itu (Ezra – abad kelima SM) anak Allah, org2 Nasrani berkata: Al-Masih itu anak Allah
9 : 33 Huwalladzii arsala rasuulahuu bil hudaa wa diinil haqqi liyudh-hirahu ‘alad diini kullihii wa lau karihalmusyrikuun
9 : 34 Kebanyakan ulama dan rahib itu makan harta orang. Org yg menimbun emas dan perak kabarkanlah ttg azab yg pedih
9 : 36 Bilangan bulan itu ada 12. Empat bulan suci: Muharram, Rajab, Dzul Qaidah dan Dzul Hijjah (2:195)
9 : 40 Ketika keduanya berada dl gua: Laa tahzan innallaaha ma’anaa – Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah
9 : 47 Ia menginginkan timbul fitnah (perselisihan) di antara kamu; 9:48 (hasutan) , 9:49 (cobaan)
9 : 53 Bagi org2 munafik membelanjakan dengan rela atau pun terpaksa sekali-kali tidak akan diterima dari kamu
9 : 54 Mereka tidak mendirikan shalat kecuali dengan malas dan tidak membelanjakan harta kecuali dgn enggan
9 : 60 Sedekah adalah untuk orang-orang fakir, miskin, petugas, yang dipikat hatinya, membebaskan hutang dan musafir
9 : 69 Org2 munafik bercakap kosong, telah sia-sialah amal mereka di dunia dan di akhirat. Mereka itulah org2 yang rugi
9 : 73 Wahai Nabi, berjihadlah thd orang2 ingkar dan munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka
9 : 79 Org2 munafik mencela org2 mukmin yang rela memberi sedekah
9 : 80 70 X minta ampunan bagi orang munafik, Allah tidak akan mengampuni mereka
9 : 82 Hendaklah mereka sedikit tertawa dan banyak menangis sbg balasan atas apa yang telah mereka usahakan
9 : 84 Jangan menyembahyangkan seorang yang mati di antara mereka dan jangan pula berdoa di atas kuburannya
9 : 92 7 orang Islam miskin yang menangis karena berkeinginan keras utk ikut dl jihad tetapi tidak memiliki sarana
9 :107 Di antara org munafik (kongkalikong dengan Abu ‘Amir rahib Nasrani musuh Islam) ada yang membuat mesjid
(Dhirat) utk memudaratkan Islam. Nabi saw (berdasarkan wahyu) telah menyuruh membakar dan menghancurkannya.
9 :113 Tidak patut bagi Nabi dan org2 beriman memohonkan ampunan utk org2 musyrik meskipun mereka itu kerabatnya
9 :119 Yaa ayyuhalladziina aamanut taquullaaha wa kuunuu ma’ash shadiqiin – bersama org2 yang benar
9 :128 Telah datang seorang Rasul, berat terasa olehnya apa yang menyusahkan kamu, ia sangat mengharapkan kesejahteraan

YUUNUS

10 : 4 Allah yang menciptakan langit dan bumi dlm 6 masa, kemudian Dia bersemayam teguh di atas arasy.
Dia mengatur segala sesuatu. Tak ada seorang pun pemberi syafaat kecuali setelah izin-Nya.
10 : 6 Allah menjadikan matahari mempunyai cahaya dan bulan memantulkan sinar; utk perhitungan waktu
10 : 11 Maha suci Allah: Wa aakhiru da’wahum anil hamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin.
10 : 18 Siapakah yg lebih aniaya dari org yang mengada-ada dusta thd Allah atau mendustakan Tanda2-Nya.
10 : 22 Rahmat turun dari Tuhan, tetapi kemalangan datang sbg akibat dari perbuatan2 manusia sendiri
10 : 26 Allah menyeru ke tempat keselamatan dan memberi petunjuk siapa yg dikehendaki ke jalan yg lurus
10 : 27-28 Perbuatan baik ada balasan yang lebih baik dgn tambahan; balasan keburukan adalah semisal dgn itu (6:161)
10 : 32 Siapakah yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai telinga dan mata? Allaah!
10 : 39 Bawalah sebuah Surah yang semisalnya dan panggillah siapa saja yang kamu mampu selain Allah
10 : 42 Bagiku amalanku bagimu amalanmu – fa qul lii ‘amalii wa lakum ‘amalukum (2:140, 28:56)
10 : 48 Dan untuk setiap umat ada Rasul – Wa likulli ummatir rasuulun
10 : 53 Rasakanlah olehmu azab yang lama itu, kamu tidak akan dibalas melainkan oleh apa yg kamu usahakan
10 : 68 Dia yang menjadikan malam utk istirahat dan siang hari terang benderang
10 : 72 Kisah2 Nabi Nuh seperti Nabi Muhammad di Mekkah, Nabi Musa di Medinah dan Yunus pada Fatah Mekkah
10 : 88 Kpd Musa kami wahyukan ambillah utk kamu berdua rumah-rumah di Mesir dengan berhadap-hadapan
10 : 91 Ketika Firaun hampir tenggelam ia berkata: Aku percaya, sesungguhnya Dia tiada Tuhan selain Tuhannya Bani Israil
10 : 93 Pada hari ini Kami hanya akan menyelamatkan engkau dgn badanmu, supaya menjadi Tanda bagi orang2 kemudian
10 :100 Sekiranya Tuhan engkau menghendaki, niscaya orang yang ada di bumi akan beriman semuanya.
Apakah engkau akan memaksa manusia hingga menjadi orang beriman

Tidak ada komentar: